תנאי שימוש

תנאי שימוש

מעודכן ליום 14.01.2018

גולש יקר,

ברוך הבא ל-CERTA, פלטפורמה המאפשרת מתן אשראי חוץ בנקאי באמצעות מערכת לתיווך באשראי בין מלווים ללווים (Peer to Peer Lending), החל מסכום השקעה של 99,999 ש"ח, המגובה בנכס ובטוחות נדל"ן (למעט הלוואת סולו כהגדרתה להלן) לטובת המלווים. מסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.

שימת לבך כי מסמך תנאי שימוש זה כולל פרטים מהותיים מאוד בנוגע לפעילותך בפלטפורמה. הגלישה והשימוש שלך באתר מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. לכן, אתה מתבקש לקרוא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון רב. אם אינך מסכים לאי-אלו מתנאי השימוש, אנו ממליצים לך להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי וללא תנאי. בכל מקרה של אי-בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות מספר הטלפון: 050-3337787 ובאמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]

 

 1. מבוא, פרשנות ותנאים כלליים
  • למונחים המפורטים להלן תהא נתונה הפרשנות המופיעה לצידם:
"האתר" אתר האינטרנט שכתובתו www.certa.co.il
"הבטוחות" הבטוחות שנוצרו מכוח מסמכי הבטוחות, ככל שנדרשו בהתאם לתנאי ההלוואה, והועמדו להבטחת פירעון ההלוואה, כמפורט בהסכם ההלוואה.
"החברה" חברת סרטא פיננסים בע"מ ח.פ. 515773794 שכתובתה היא רחוב הרכבת 58, תל אביב, לרבות מי מטעמה.
"הלוואה" הלוואה מגובה בבטוחות או הלוואת סולו, לפי העניין שהועמדה ללווה.
"הלוואה מגובה בבטוחות", או "הלוואה מגובה בבטוחה" הלוואה מגובה בבטוחה או במספר בטוחות, לפי העניין.

 

"הלוואת סולו" הלוואה שאינה מגובה בבטוחות.
"הנאמן"   אי.בי.איי. ניהול נאמנויות, ח.פ. 515020428, או כל נאמן אחר שימונה על-ידי החברה לניהול חשבון הפלטפורמה.
"הסכם ההלוואה" הסכם הלוואה שייכרת בין הלווה לבין המלווים בנוסח הניתן לצפייה כאן.
"הסכם הצטרפות לווה" הסכם שייכרת בין החברה לבין משתמש המבקש לפעול כלווה בפלטפורמה וניתן לצפייה כאן.
"הסכם הצטרפות מלווה" הסכם שייכרת בין החברה לבין משתמש המבקש לפעול כמלווה בפלטפורמה וניתן לצפייה כאן.
"הפלטפורמה" CERTA, פלטפורמה חברתית ווירטואלית להעמדת הלוואות על בסיס מודל עמית-לעמית (Peer to Peer Lending), אותו מתפעלת החברה באמצעות האתר.
"התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה" סכום ההלוואה המקסימלי ומסלולי ההלוואה השונים (ריבית מינימלית ואופן החזר ההלוואה) שאושרו ללווה על-ידי החברה לצורך קבלת הלוואה בפלטפורמה בתום שלב הערכת הלווה על-ידי החברה.
"חשבון הפלטפורמה" חשבון נאמנות אשר הנהנים בו הם המלווים ודרכו מתנהלת תנועת הכספים בפלטפורמה.
"לווה" או "לווים" לפי העניין – מי שהשלימו את הליך הרישום באתר ואושרו על-ידי החברה לפעול בפלטפורמה בתור לווים.
"מלווה" או "מלווים" לפי העניין – מי שהשלימו את הליך הרישום באתר והגישו באמצעותו הצעה להעמיד הלוואה באמצעות הפלטפורמה ואושרו על-ידי החברה לפעול בפלטפורמה בתור מלווים.
"מסמכי הבטוחות" רישום משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום או מוגבלת בסכום, הערת אזהרה על התחייבות לרשום משכנתא ו/או הימנעות מעשיית עסקה ו/או כל הערה אחרת רלוונטית לעסקה, מישכון, רישום משכנתא מדרגה שנייה, קבלת התחייבות מהמינהל ומחברה המשכנת, משכנתא על התחייבות לרשום משכנתא ראשונה או שנייה, שטר חוב, ביטוח נכס, ביטוח חיים וכל מסמך אחר שהלווה יידרש לחתום עליו לצורך העמדת בטוחה בהתאם להסכם ההלוואה ובהתחשב בנכס שהציע הלווה כבטוחה.
"מסמכי הפלטפורמה" הסכם תנאי שימוש זה, הסכמי ההצטרפות של הלווה ושל המלווה, הסכם ההלוואה, המסמכים היוצרים את הבטוחות (ככל שמדובר בהלוואה המגובה בבטוחות), מדיניות הפרטיות וכל מסמך אחר המוצג באתר ו/או שישלח ללווים או למלווים כחלק מפעילות הפלטפורמה.
"משכון" שיעבוד אותו ייצור הלווה על זכויותיו בנכס המקרקעין ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה מגובה בבטוחות. שיעבוד כאמור יירשם אצל רשם המשכונות ו/או אצל כל גורם רלוונטי אחר.
"משכנתא" או "התחייבות למשכנתא" משכנתא מדרגה ראשונה או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על זכויותיו בנכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת הנאמן ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה.
"משתמש" גולש באתר.
"משתמש רשום" משתמש אשר השלים את הליך ההרשמה כלווה או מלווה בפלטפורמה.
"נאמן הבטוחה" אי.בי.איי.  ניהול נאמנויות, ח.פ. 515020428, או כל נאמן אחר שימונה על-ידי החברה לנהל את הבטוחות.
"נכס המקרקעין" מלוא זכויות הלווה במקרקעין עליו נרשם השיעבוד (כמשכנתא ו/או התחייבות לרישום משכנתא ו/או משכון ו/או באופן אחר).
"סכום ההשקעה" הסכום אותו מעמיד המלווה לצורך מתן הלוואות באמצעות הפלטפורמה.
"קרן ההלוואה" סכום ההלוואה המבוקש על-ידי הלווה במסגרת בקשת הלוואה באמצעות הפלטפורמה.
"שטר המשכנתא" מסמך משפטי היוצר את המשכנתא.
"שטר משכון" מסמך משפטי היוצר שיעבוד זכויות נוספות ו/או שונות של הלווה בנכס המקרקעין.
"תנאי שימוש" או "תנאי השימוש" כל התנאים המפורטים במסמך זה להלן.

 

 • הגלישה והשימוש באתר והשתתפות בפלטפורמה כפופים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.
 • למונחים שלא ניתנה להם פרשנות ספציפית במסמך זה תהא אותה המשמעות המוענקת להם בהסכם הצטרפות מלווה או בהסכם הצטרפות לווה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמי ההצטרפות (כהגדרתם להלן), תגברנה הוראות הסכמי ההצטרפות.
 • השימוש בכל האתר מוגבל למשתמשים רשומים. למשתמשים לא רשומים תינתן גישה רק לחלק מהמידע הקיים באתר. כפי שיפורט בהרחבה להלן, מובהר כבר בשלב זה, כי החברה רשאית שלא לקבל לפלטפורמה את כל מי שמבקש להצטרף אליה וכי לחברה שיקול הדעת המלא.
 • תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר ועל כל פעולה בפלטפורמה, בין שנעשתה באמצעות מחשב ובין באמצעות כל אמצעי אחר.
 • ככל שהמשתמשים הרשומים יקבלו שם משתמש וסיסמה לשימוש באתר, על-מנת למנוע שימוש לרעה בפרטיך, אנו ממליצים לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות מוחלטת וממליצים להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל הניתן. עוד בטרם נפרט את מהות ואופן השימוש באתר וההצטרפות לפלטפורמה, נבהיר כי החברה אינה אחראית ואינה ערבה או מבטיחה, בכל דרך שהיא, את פירעון ההלוואות המועמדות על-ידי המלווים ללווים בפלטפורמה. השימוש בשירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה הוא באחריות המשתמשים הרשומים בלבד.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם, ככל שיגרם, למשתמשים רשומים או לא רשומים כתוצאה מן השימוש באתר, מהעמדת הלוואות או מנטילת הלוואות באמצעות הפלטפורמה, לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, כגון (אך לא רק) אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן קרן ההלוואה.

 1. הצטרפות לפלטפורמה
  • על מנת להצטרף לפלטפורמה על המשתמשים באתר להפוך למשתמשים רשומים. זאת, על-ידי התקשרות עם החברה בהסכם הצטרפות מלווה או הסכם הצטרפות לווה (לפי העניין), הניתנים לצפייה כאן: הסכם הצטרפות מלווה ו-הסכם הצטרפות לווה (וביחד – "הסכמי ההצטרפות").
  • כל משתמש רשום מתחייב כי המידע שיימסר על-ידו לצורך רישומו לאתר ובמהלך פעילותו בפלטפורמה הוא נכון ומדויק וכי אם יהיה שינוי כלשהו בפריט מידע שנדרש לצורך רישומו, יידע על כך את החברה לאלתר. תשומת הלב מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. באמצעות אישור תנאי השימוש אתה מתחייב לפצות ולשפות (לפי העניין) את החברה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה או לצד שלישי כלשהו, אם תעביר מידע שגוי, לא מדויק, לא שלם או כוזב או מקום בו לא תעדכן את החברה לאלתר על כל שינוי במידע כאמור.
  • הדואר האלקטרוני שימסרו המשתמשים במהלך הליך ההרשמה (בין אם כלווים ובין אם כמלווים) ישמש את החברה למשלוח הודעות בקשר עם פעילותם בפלטפורמה. לכן, כל מלווה ולווה מתחייבים במסגרת תנאי שימוש אלו (וככל שהצטרפותם לפלטפורמה תאושר על-ידי החברה) לבדוק באופן תדיר את תיבת הדואר האלקטרוני שמסרו.
  • השימוש באתר, לרבות העמדת וקבלת הלוואות במסגרת הפלטפורמה (על מוצריה השונים), כפופים למסמכי הפלטפורמה ולתנאים נוספים שיקבעו על ידי החברה, ככל שיקבעו. מסמכי הפלטפורמה, לרבות הסכמי ההצטרפות, יעודכנו מעת לעת על-ידי החברה על-פי שיקול דעתה הבלעדי. העדכונים האמורים ייכנסו לתוקפם עם פרסומם באתר או במועד מאוחר יותר על פי החלטת החברה, אלא אם במסמך פלטפורמה מסוים נאמר מפורשות אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור מתייחס לשינוי תנאי הסכם ההלוואה לאחר כריתתו. באישור תנאי השימוש אתה נותן את הסכמתך כי די יהיה בפרסום באתר על מנת שהעדכונים כאמור יכנסו לתוקפם.

 

 1. קבלת הלוואה באמצעות הפלטפורמה
  • הלווים יהיו אנשים פרטיים בלבד ולא תאגידים.
  • היקף ההלוואות שיכול לווה ליטול במסגרת הפלטפורמה, בכל זמן נתון, ייקבע (1) במקרה של הלוואה מגובה בבטוחה – בהתאם לשווי הנכס עליו ייצרו את הבטוחות ועל פי נהלי החברה; או (2) במקרה של הלוואת סולו – על פי נהלי החברה.
  • הלוואה מגובה בבטוחות – הואיל וכתנאי לקבלת הלוואה מגובה בבטוחות, הלווה נדרש ליצור את הבטוחות, על הלווה להיות בעלים של זכות במקרקעין שבכוונתו להציע כבטוחה. החברה שומרת על זכותה לאפשר ריבוי לווים בהלוואה מסוימת ובתנאי שלפחות אחד מהלווים הוא בעל זכות במקרקעין עליו תירשם המשכנתא.
  • הלוואת סולו – כתנאי לקבלת הלוואת סולו, הלווה נדרש להעמיד לרשות הפלטפורמה את המסמכים שיידרשו לצורך הערכת סיכוי פירעון ההלוואה על ידי החברה, על פי נהליה כפי שיתעדכנו מעת לעת.
  • עבור הלווים, הליך קבלת ההלוואה באמצעות הפלטפורמה כולל את השלבים הבאים:
   • שלב א' – שלב הרישום וההצטרפות לפלטפורמה. שלב זה כולל את:
  • אישור תנאי השימוש, אישור הסכם הצטרפות לווה והשלמת הליך הרישום למבקש הלוואה;
  • מסירת פרטים לחברה על ידי הלווה הדרושים לצורך ביצוע הליכי זיהוי, לרבות לעניין איסור הלבנת הון;
  • מסירת פרטים לחברה על ידי הלווה אודות סכום ההלוואה המבוקש ואודות חשבון הבנק של הלווה;
  • במקרה שההלוואה הינה הלוואה מגובה בבטוחות – פרטים ואישורים בקשר עם זכויותיו של הלווה בנכס המקרקעין ואשר עליו תיווצרנה הבטוחות להבטחת ההלוואה(ות) אותן ייטול, וכן כל מסמך אחר או מידע נוסף אשר דרושים לדעת החברה לצורך הערכת הלווה ונכס המקרקעין נשוא המשכנתא.
  • במקרה שההלוואה הינה הלוואת סולו – כל מסמך אחר או מידע נוסף אשר דרושים לדעת החברה לצורך הערכת הלווה.
   • שלב ב' – בדיקת התאמה ללווה. שלב זה מבוצע על-ידי החברה ובמסגרתו החברה תבצע (לרבות באמצעות יועציה החיצוניים) הליך בדיקה ללווה. הליך בדיקה זה כולל את הערכת מצבו הפיננסי של הלווה (דהיינו, יכולתו לעמוד בהחזרי ההלוואה) וכן בהלוואה מגובה בבטוחות, את בדיקת נכס המקרקעין של הלווה עליו תיווצרנה הבטוחות.

"בדיקת נכס המקרקעין" כוללת, ביצוע בדיקה והערכה של שמאי לצורך קביעת שווי הנכס ובדיקה משפטית בדבר היתכנות רישום הבטוחות. בסוף שלב זה, החברה תפנה אל הלווה ותיידע אותו אם אושר לו להצטרף כלווה לפלטפורמה. ככל שתשובת החברה תהיה חיובית, החברה תמסור ללווה את התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה (כהגדרת מונח זה בפרק המבוא).

מובהר כי החברה רשאית שלא לקבל משתמש כלווה לפלטפורמה, על אף השלמת הליך הרישום, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת מתן נימוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תסרב לאשר את רישום המשתמש, בין היתר, אם היא סבורה, כי התנאים העקרוניים למתן הלוואה למשתמש מסוים אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993 כפי שיתוקן מעת לעת, או אם היא סבורה כי הנכס שהלווה הציע כבטוחה לצורך הלוואה מגובה בבטוחות אינו יכול או ראוי לשמש כבטוחה מספקת להלוואה המבוקשת או מקום בו המסמכים או המידע שהעביר הלווה לחברה לצורך בחינת סיכויי פירעון ההלוואה אינם מספקים. החלטת החברה לעניין אי קבלת לווה לפלטפורמה תהא של החברה בלבד והינה סופית ובלתי ניתנת לערעור והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בעניין זה.

 • שלב ג' – פתיחת בקשת ההלוואה על-ידי הלווה. לאחר קבלת התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה מידי החברה, וככל שאלו מקובלים עליו, הלווה יפנה לחברה ויפתח בקשה לקבלת הלוואה בהתאם לנוסח הניתן לצפייה כאן ("בקשת ההלוואה"). זהו השלב בו הלווה מוסר לחברה, בין היתר, מידע בדבר סכום ההלוואה המבוקשת, הריבית אותה הוא מוכן לשלם ו תקופת ההלוואה המבוקשת – ובלבד שכל אלה אינם חורגים מהתנאים העקרוניים לקבלת הלוואה כפי שנקבעו לאותו לווה.

שימו לב: משעה שנפתחת בקשת הלוואה, הלווה לא יוכל לחזור בו מבקשת ההלוואה. כמו כן, פתיחת בקשת ההלוואה מהווה התחייבות מצד הלווה לחתום על הסכם הלוואה בנוסח הניתן לצפייה כאן, ככל  שבקשת ההלוואה שלו תקבל מענה באמצעות הפלטפורמה. בכל מקרה של ביטול בקשת הלוואה על-ידי הלווה בנסיבות שאינן בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") המפורטות בסעיף 5.2 להלן, ייגבו מהלווה דמי טיפול בשיעור הקבוע בתעריפון החברה.

 • שלב ד' – שלב איתור המלווים. לאחר פתיחת בקשת ההלוואה על-ידי הלווה, החברה תודיע ללווה מהו תאריך היעד לסגירת בקשה זו ("תאריך היעד") ותבנה ללווה את תיק הלוואה, מתוך סך הכספים הפנויים בפלטפורמה (אשר יגיעו ממלווים שונים), בתנאים התואמים את בקשת ההלוואה שהגיש הלווה. ברגע שימצאו מספיק כספים פנויים בפלטפורמה, ועד לתאריך היעד, הלווה יקבל הודעה מהחברה לפיה בקשת ההלוואה אושרה.
 • שלב ה' – חתימה על הסכם ההלוואה, על מסמכים היוצרים את הבטוחות (ככל שישנן) ועל כל מסמך אחר שנדרש. לאחר סגירת בקשת ההלוואה, ולא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד זה, הלווה יידרש להגיע (תוך תיאום מראש) למשרדי נאמן הבטוחה או החברה (לרבות מי מטעמה), על-מנת לחתום על הסכם ההלוואה, המסמכים היוצרים את הבטוחות (ככל שמדובר בהלוואה מגובה בבטוחות) וכל מסמך אחר הנוגע להעמדת ההלוואה כפי שיידרש על-יד החברה או נאמן הבטוחה. מקום בו ההלוואה הינה הלוואה מגובה בבטוחות, מיד לאחר חתימת המסמכים היוצרים את הבטוחות, החברה ו/או הלווה יפעלו על מנת לרשום את הבטוחות במרשמים המתנהלים על-פי דין ובכלל זה את המשכנתא או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה (ככל שלא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במנהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין.

לעניין יצירת הבטוחות יובהר כי מדיניות הפלטפורמה היא, בעדיפות ראשונה, יצירת משכנתא על זכויות הלווה לטובת הנאמן. במקרים בהם לא ניתן לרשום משכנתא או במקרים בהם רישום המשכנתא כרוך במאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעת החברה או הנאמן, לא תירשם משכנתא והלווה יידרש לספק בטוחות אחרות להנחת דעת החברה והנאמן כתנאי לקבלת ההלוואה, כמפורט בהסכם ההלוואה.

 • שלב ו' – קבלת אישור על רישום הבטוחות (להלוואה מגובה בבטוחה) וקיום התנאים הנוספים והעמדת קרן ההלוואה. עם השלמת רישום הבטוחות (במקרה של הלוואה מגובה בבטוחה) והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה הקבועים בהסכם ההלוואה, החברה תודיע על-כך ללווה. לאחר השלמת הבטוחות לפי הסכם ההלוואה (במקרה של הלוואה מגובה בבטוחה) או לאחר שהונחה דעת החברה כי הלווה העמיד לרשותה את המידע הנדרש וחתם על המסמכים הנדרשים, קרן ההלוואה תועבר מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הבנק של הלווה, בניכוי עמלות ומיסים, כמפורט במסמכי הפלטפורמה.

שימו לב: במקום בו – (א) השלמת רישום הבטוחות (במקרה של הלוואה מגובה בבטוחה) והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה לא יושלמו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד כריתת הסכם ההלוואה; או (ב) יתברר לחברה כי רישום הבטוחות (במקרה של הלוואה מגובה בבטוחה) או קיומם של התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה (כולם או חלקם) הוא בלתי אפשרי או כרוך בהשקעת מאמצים בלתי סבירים (לרבות הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית) על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; אזי הסכם ההלוואה יבוטל מבלי שסכום כלשהו יעבור מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הלווה ויחולו הוראות הסכם ההלוואה לעניין זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לחזור להציע ללווה תנאים אחרים, מקום בו העמדת ההלוואה נתקלת בקושי וזאת חלף דחיית הבקשה.

 

 1. העמדת הלוואה באמצעות הפלטפורמה
  • המלווים בפלטפורמה יהיו אנשים פרטיים או תאגידים, כאשר כל מלווה יוכל להעמיד מספר הלוואות במקביל עד לגובה סכום ההשקעה.
  • המלווה יעמיד את כספי ההשקעה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הפלטפורמה שאת פרטיו יקבל בעת רישומו לאתר ולאחר אימות וזיהוי לעניין איסור הלבנת הון, בהתאם להוראות החוק.
  • פירעון ההלוואה שהועמדה על ידי המלווה, תהיה פרו-ראטה בין כלל ההלוואות שהעמידו המלווים, בהתאם לחלקו של כל אחד מהמלווים בהלוואה שהועמדה, ומבלי שיהיה לאחד מהמלווים זכות בכורה או זכות עודפת על-פני האחר.
  • ככל שבמסגרת הפלטפורמה יועמדו מספר סוגי הלוואות – הלוואות מגובות בטוחה והלוואות סולו וכן בלון (פירעון קרן בסוף תקופה), שפיצר (פירעון קרן וריבית בכל תשלום) והכל כמפורט בדף המלווה, המלווה יהיה רשאי לבחור להעמיד הלוואות מסוג מסוים בלבד ואז החלוקה פרו-ראטה תהיה בתוך אותו סוג הלוואות. מידע מפורט בגין כל אחד מסוגי ההלוואות יינתן בעמוד ייעודי בפלטפורמה.
  • עבור המלווים, הליך מתן הלוואה באמצעות הפלטפורמה כולל את השלבים הבאים:
   • שלב א' – שלב הרישום וההצטרפות לפלטפורמה. שלב זה כולל את:
  • אישור תנאי השימוש, אישור הסכם הצטרפות מלווה והשלמת הליך הרישום למלווים בפלטפורמה.
  • במסגרת הליך רישום זה המלווה יידרש, בין היתר, למלא שאלון מלווה באתר (הניתן לצפייה כאן), לבצע הליך זיהוי לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, להשלים את הליך הזיהוי מול החברה ולהעביר את סכום ההשקעה אל חשבון הפלטפורמה. הליך זה יכול שיהיה פרטני לכל לווה ומלווה במשרדי החברה או בכל דרך אחרת שתבחר החברה.

ביצוע כל הפעולות הנ"ל הוא תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם הצטרפות המלווה (הניתן לצפייה כאן). הליך הרישום כמלווה לא יושלם, עד אשר המלווה יבצע העברה בנקאית של סכום ההשקעה, מחשבון הבנק שאת פרטיו מסר בהליך הרישום, לחשבון הפלטפורמה.

יובהר כי על אף השלמת הליך הרישום, החברה תהיה רשאית שלא לקבל משתמש מסוים כמלווה בפלטפורמה או לפרוע השקעתו של מלווה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה לעניין אי קבלתו או פירעונו של משתמש מסוים כמלווה לפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בעניין זה.

 • שלב ב' – שלב איתור והצטרפות לבקשות הלוואות פתוחות. עם השלמת הליך הרישום ובתנאי שהחברה תמצא את המשתמש כמתאים לפעול בפלטפורמה בתור מלווה, המלווה יוכל להצטרף באמצעות הפלטפורמה כמלווה בהלוואות מגובות בטוחות, לכלל הלווים בפלטפורמה או כמלווה בהלוואות סולו, לכלל הלווים בפלטפורמה.. יודגש: על מנת ליצור פיזור מקסימלי של כספי ההשקעה, סכום ההשקעה יחולק באופן יחסי בין כלל ההלוואות מאותו סוג שהועמדו ויועמדו באמצעות הפלטפורמה והכל בהתאם למדיניות החברה הניתנת לצפייה כאן.

מובהר כי עם מסירת הודעה למלווה על איתור הלוואות מתאימות, המלווה לא יהיה רשאי לחזור בו מהעמדת ההלוואה או לבקש למשוך כסף מתוך חשבון הפלטפורמה (שלא בהתאם לנוהל המשיכה) ובמועד זה סכום ההשקעה ישויך להלוואות השונות באתר.

כן מובהר כי יתכן שסך ההלוואות שיסגרו למלווה מסוים, יהיו בסכום מצטבר הנמוך יותר מסכום ההשקעה.

 • שלב ג' – כריתת הסכם הלוואה. הסכם הלוואה ייכרת ברגע שייחתם על-ידי הלווה כאמור בסעיף ‎4(5) לעיל.

יודגש: בעצם העברת הכספים לחשבון הפלטפורמה, כל אחד מבין המלווים נותן בזאת את אישורו כי קרא את הסכם ההלוואה (בנוסח הניתן לצפייה כאן), הסכים לכל תנאיו והסמיך את הנאמן ו/או נאמן הבטוחה לחתום עליו בשמו ולא יוכל לחזור בו. כמו כן, בעצם העברת הכספים לחשבון הפלטפורמה, המלווה מוותר על כל טענה או טרוניה כנגד הלווה, החברה, הנאמן או נאמן הבטוחה בקשר עם הסכם ההלוואה.

 • שלב ד' – המתנה לשכלול הבטוחות (בהלוואה מגובה בבטוחות) והשלמת התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה. עם כריתת הסכם ההלוואה כאמור, הודעה תשלח למלווים ותחל תקופה בה ימתינו כל הצדדים להסכם ההלוואה לקבלת אישור בדבר שכלול הבטוחות, לרבות, באמצעות רישומן (ככל שרלוונטי) ועמידת הלווה בכל התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. במהלך תקופה זו סך הכספים יישמרו בחשבון הפלטפורמה ולא ייעשה בהם שימוש. בהלוואה מגובה בבטוחות, לאחר קבלת אישור בדבר שכלול הבטוחות ועמידת הלווה בכל התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה, קרן ההלוואה תועבר מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הבנק של הלווה לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה (כמפורט בסעיף 8 להלן) והמיסים (כמפורט בסעיף 12 להלן), והכל בהתאם לחישובי החברה ושיקול דעתה. בהלוואת סולו, לאחר עמידת הלווה בכל התנאים לקבלת ההלוואה, קרן ההלוואה תועבר מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הבנק של הלווה לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה (כמפורט בסעיף 8 להלן) והמיסים (כמפורט בסעיף 12 להלן), והכל בהתאם לחישובי החברה ושיקול דעתה.

שימו לב: מקום בו – (א) שכלול הבטוחות (ככל שרלוונטי) והתנאים הנוספים לקבלת ההלוואה לא יושלמו בתוך 45 ימים ממועד כריתת הסכם ההלוואה; או (ב) יתברר לחברה כי שכלול הבטוחות (ככל שרלוונטי) או קיומם של התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה (כולם או חלקם) הוא בלתי אפשרי או כרוך בהשקעת מאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לרבות הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית); אזי הסכם ההלוואה יבוטל מבלי שסכום כלשהו יעבור מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הלווה.

 • שלב ה' – קבלת אישור על העמדת ההלוואה בפועל ותחילת קבלת ההחזרים מההלוואה. לאחר שקרן ההלוואה עברה לחשבון הלווה, המלווה יקבל על כך הודעה והחל משלב זה יחל המלווה ליהנות מהחזרי ההלוואה, בהתאם לתנאי ההצטרפות שנקבעו עבורו.

 

 1. הוראות נוספות
  • הואיל ומדובר בפלטפורמה, אנחנו מנסים להיות יעילים ולאסוף את כל המידע הדרוש לנו לביצוע כל השלבים בתהליך, באמצעות פעולה טכנית אחת. אולם, גם אם מבחינה טכנית יתאפשר למשתמש מסוים למלא פרטים באתר לצורך פתיחת בקשת הלוואה, קבלת הלוואה תתאפשר רק לאחר שאותו משתמש יקבל הודעה מהחברה בדבר השלמת בדיקת ההתאמה כאמור בסעיף קטן ‎4(2) לעיל והפיכת המשתמש ללווה בפלטפורמה.
  • ללווה תעמוד הזכות להודיע לחברה על ביטול הצטרפותו לפלטפורמה בהתאם לסעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, וזאת בתוך 14 יום ממועד אישור הצטרפותו כלווה בפלטפורמה, אך לא יאוחר משני (2) ימי עסקים קודם לתאריך היעד (כהגדרת מונח זה בסעיף ‎4(4) לעיל). על הודעה זו יחולו דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
  • משעה שקרן ההלוואה הועברה ללווה, ביטול ההסכם ההלוואה יעשה בהתאם להוראות פירעון מוקדם הקבועות בהסכם ההלוואה.
  • הלווה אינו רשאי להעביר, להמחות או להסב את מלוא או חלק מזכויותיו או את התחייבויותיו על פי הסכם ההלוואה לכל לווה או גוף אחר כלשהו.
  • המלווה יהיה רשאי, בכפוף לאישור החברה ולשיקול דעתה הבלעדי (ויובהר – אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לאשר זאת), להמחות למלווה אחר המשתמש בפלטפורמה את מלוא או חלק מזכויותיו לקבלת החזרי הלוואות עבור ההלוואות שנתן באמצעות הפלטפורמה. מובהר בזאת כי לא תותר המחאת זכות לקבלת החזרי הלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה והכל בהתאם לתנאי שייקבעו לביצוע המחאות כאמור.
  • מובהר בזאת, כי העמדת הלוואה באמצעות הפלטפורמה מותנית בקיומן של בקשות הלוואה פתוחות במועד הצטרפות מלווה לפלטפורמה; ואילו סגירת הלוואה מותנית בקיומם של מלווים בפלטפורמה במועד פתיחת בקשת ההלוואה. בהעדר התאמה בין הצעות מלווים לבין בקשות הלוואה פתוחות, לא תועמד הלוואה. כל אחד מהצדדים, לווה ומלווה, מודע לכך ומשחרר את החברה מכל טענה או דרישה בעניין זה.
  • למען הסר כל ספק, מובהר, מוסכם ומוצהר בזה במפורש, כי החברה או הפלטפורמה אינן ולא תהיה אחראיות לפירעון ההלוואה שניתנה ללווה באמצעות הפלטפורמה, והמלווה הוא שיחויב, והוא בלבד, לפירעון ההלוואה שנטל ולקיום כל התחייבויותיו למלווים.

 

 1. הנאמן ונאמן הבטוחה

הנאמן

 • לצורך ניהול תנועות הכספים בפלטפורמה ועל-מנת ליצור הפרדה מבנית ברורה בין סכום ההשקעה של המלווים לבין נכסי החברה, התקשרה החברה עם הנאמן, כמפורט בהסכם הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן וניתן לצפייה כאן ("הסכם הנאמנות").
 • הנאמן יבצע את העברות הכספים מחשבון הפלטפורמה בהתאם להוראות החברה. בעת העברות הכספים ינוכו מהסכומים המגיעים למלווים או ללווים לפי העניין, העמלות המגיעות לחברה, כמפורט בסעיף ‎8 להלן ובמסמכי בפלטפורמה והמיסים כמפורט בסעיף ‎12 להלן, והכל בהתאם לחישובי החברה.

נאמן הבטוחה

 • על מנת להבטיח את אי-גילוי פרטי המלווים והלווים, ניהול הבטוחות בהלוואה מגובה בבטוחה יעשה באמצעות נאמן הבטוחה, אשר יחתום על הסכמי ההלוואה בשם המלווים; הבטוחות תירשמנה על שמו ותפקידו יהיו לנהל אותן במקרה של הפסקת תשלומי הלווה, ולפעול בשיתוף פעולה עם החברה למילוי התחייבויות הלווים כלפי המלווים והכל כמפורט בשטר הוראות לנאמן הבטוחה הניתן לצפייה כאן.

 

 1. תנועת הכספים
  • כל העברות הכספים המתבצעות מהמלווה אל הלווה, ומהלווה אל המלווה, יבוצעו אך ורק באמצעות חשבון הפלטפורמה. מובהר, כי אין לחברה זכות בכספים אשר בחשבון הפלטפורמה מעבר לקבוע במסמכי הפלטפורמה.
  • העברות הכספים כאמור יבוצעו על-ידי הנאמן והן משקפות את הסכומים המגיעים למשתמשים הרשומים לאחר ניכוי העמלות המגיעות לחברה (כמפורט בסעיף ‎8 להלן), המיסים (כמפורט בסעיף ‎12 להלן) והתשלומים אשר יש לנכותם על פי כל דין, והכל בהתאם לחישובי החברה.
  • לאחר שכלול הבטוחות (ככל שרלוונטי), כספי המלווים השונים יצורפו לסך ההלוואה, כל אחד בהתאם לחלק שלו, ויועברו מחשבון הפלטפורמה לחשבון הבנק של הלווה.
  • החזרי ההלוואה יבוצעו על-ידי הלווה לחשבון הפלטפורמה. לאחר מכן, הנאמן יעביר את הסכומים מחשבון הפלטפורמה לחשבונות הבנק של המלווים והכל בהתאם להוראות שיימסרו לנאמן באמצעות החברה.
  • בנסיבות בהן מועד העברת סכום כלשהו המגיע למי מהמשתמשים הרשומים הוא יום שאיננו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו.

 

 1. עמלות
  • החברה גובה עמלות מכל לווה ומלווה בפלטפורמה, והכל בהתאם לאמור בהסכם ההלוואה, הסכמי ההצטרפות (לווה ומלווה) והתנאים המפורטים להלן ("העמלות"):
 • במועד העברת כספי הלוואה ללווה, תנוכה מקרן ההלוואה עמלה בגין מתן השירותים על-ידי החברה בשיעור שנמסר ללווה במועד פיתחת בקשת הלוואה ("דמי טיפול"), כך שסכום הכסף אשר יועבר ללווה מחשבון הפלטפורמה יהיה קרן ההלוואה בניכוי דמי טיפול;
 • עמלות נוספות אשר מידע אודותיהן יימסר ללווה במועד פתיחת בקשת ההלוואה ולמלווה במועד הרישום לפלטפורמה ("העמלות הנוספות");
 • ככל שיהיה פער בין הריבית המשולמת על-ידי הלווה לבין תשלומי הריבית להם זכאים המלווים, בהתאם להוראות הסכם הצטרפות מלווה, החברה תהא זכאית לסכומים אלה.
  • באמצעות אישור תנאי שימוש אלו, הלווים והמלווים מודעים ומאשרים, לפי העניין, כי ברור להם שהעמלות ייקבעו ויעודכנו על-ידי החברה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכי הנאמן ינכה את דמי טיפול והעמלות הנוספות בהתאם למפורט והקבוע בהסכמים ובתנאי שימוש אלו. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי ועדכון העמלות, ככל שיתבצע, יהיה אך ורק ביחס להסכמי הלוואה עתידיים וכי בשום מקרה החברה לא תשנה את העמלות ביחס להסכם הלוואה מסוים לאחר מועד כריתתו.

 

 1. הגנת הפרטיות
  • החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ופועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. מדיניות הפרטיות של האתר הניתנת לצפייה כאן ("מדיניות הפרטיות").
  • בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות, הלווים והמלווים יהיו אנונימיים האחד למשנהו ובינם לבין עצמם.
  • החברה תהא אחראית לשמור את הפרטים האישיים של המלווים והלווים בסודיות מוחלטת, למעט במקום בו תידרש החברה לגלותם לרשות מוסמכת כלשהי על פי דין, לצורך הליך גבייה או לצורך מימוש הבטוחות.

 

 1. זכויות יוצרים
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה, השירותים הניתנים במסגרתו, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים באתר, בסימני המסחר הכלולים בו, בשמו או בכתובתו (Domain name) ובכל התכנים האחרים שבו ("החומר המוגן"), מוגנים, בין היתר, על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  • החומר המוגן הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את החומר המוגן. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן החומר המוגן, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

באישור תנאי שימוש אלו, המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדין ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

 

 1. קישורים אלקטרוניים (Links)
  • באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
  • אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים באתר כדי להעיד על תמיכה של החברה או בתוכנם של אתרים אלו או על כל קשר אחר בין החברה או לבין אתרים אלו או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
  • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).

 

 1. מיסים
  • כל אחד מהמשתמשים הרשומים יהיה אחראי באופן ישיר ובלעדי לתשלום המיסים בקשר עם פעילותו בפלטפורמה וההלוואות שהעמיד או שנטל באמצעות הפלטפורמה וכל מס אחר אשר יוטל עליו בקשר עם פעילותו בפלטפורמה.
  • החברה (לרבות באמצעות הנאמן) תנכה מס מכל החזר הלוואה שיועבר למלווה בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי החברה תנכה את המס המרבי המוטל על המלווה, אלא אם המלווה ימציא לידיה אישור תקף מרשות המיסים בדבר שיעור המס שיש לנכות מן ההכנסות המגיעות לו כתוצאה מן פעילותו בפלטפורמה וזאת ממועד המצאת האישור האמור ואילך, אך כל עוד אישור זה בתוקף.

 

 1. גבייה
  • בהתאם לייפוי הכוח וכתב המחאת הזכויות אשר העניק המלווה לחברה בהסכם הצטרפות מלווה, במקום בו לווה לא יפרע את ההלוואה, כולה או חלקה, החברה תהא הרשאית הבלעדית לגבות את החוב האמור, בכל דרך שתבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות גיבוש הסדר חוב עם הלווה, שיחות טלפון עם הלווה, מכתבי התראה ראשוניים, התקשרות עם משרד עורכי דין המתמחה בגבייה או כל פעולת גבייה סבירה אחרת, וכלה במתן הוראות לנאמן הבטוחה בקשר עם מימוש הבטוחות (במקרה שההלוואה הינה הלוואה מגובה בבטוחה).
  • תשומת הלב כי החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי ההלוואה אינה ברת גבייה, ולהפסיק לפעול לגבייתה וזאת מכוח המחאת הזכויות שקיבלה מהמלווים. הודעה על כך תינתן למלווים הרלוונטיים זמן סביר מראש, ככל שהדבר יתאפשר בנסיבות העניין.
  • מהסכום הכולל אשר ייגבה באמצעות הליך הגבייה המפורט לעיל בגין הלוואה ספציפית, ינוכו קודם כל עלויות הגבייה אשר החברה ונאמן הבטוחה הוציאו בגין אותה הלוואה.
  • מודגש כי החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה, לרבות, לאחר מימוש כלל הבטוחות שניתנו על-ידי הלווה.
  • מובהר, כי אין באמור בסעיף ‎13 זה כדי להוות התחייבות או מצג של החברה לפיה בכוונתה לבצע מחיקת חוב של לווה כלשהו או כדי למנוע מהחברה לנקוט בכל הליך לגביית מלוא החוב של הלווה, לרבות קרן הלוואה שלא נפרעה, ריבית, ריבית פיגורים, הוצאות, שכר טרחה וכל נזק אחר שנגרם עקב אי-פירעון הלוואה על-ידי הלווה בהתאם להסכם(י) ההלוואה שייחתם עימו.

 

 1. אחריות
  • החברה מפעילה את האתר ומתפעלת את הפלטפורמה כפלטפורמה ליצירת התקשרויות בין לווים למלווים לצורך העמדת וקבלת הלוואות. החברה תהא זכאית לגבות עמלות בגין תפקידה זה, כפי שמפורט בסעיף ‎8 לעיל.
  • החברה אינה ולא תהיה צד להסכמי ההלוואה שייכרתו בין לווים לבין מלווים באמצעות הפלטפורמה, בשום צורה שהיא.
  • החברה אינה ולא תהיה אחראית במקרים בהם לא יהיו בקשות הלוואה פתוחות או במקרים בהם לא יהיו מלווים המסוגלים להעמיד הלוואה באמצעות הפלטפורמה ובכל מקרה החברה לא מבטיחה ולא מסוגלת להבטיח, כי מלווה פלוני בהכרח יוכל להעמיד הלוואה או לווה פלוני בהכרח יוכל לקבל הלוואה.
  • מובהר ומודגש בזאת, כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בשום מקרה להבטחת פירעון מלוא או חלק מהלוואה מסוימת שתילקח באמצעות הפלטפורמה. החברה אינה מתחייבת ואינה מסוגלת להתחייב להשיב את קרן ההלוואה או את הריבית אשר זכאים לה המלווים מהלווים במקרה בו לווה לא יעמוד בהחזרי ההלוואה שנטל באמצעות הפלטפורמה. בנוסף, החברה אינה מתחייבת ואינה מסוגלת להתחייב לכך כי במקרה של אי פירעון של הלוואה מסוימת, מימוש הבטוחות שניתנו להבטחת פירעון ההלוואה יכסו את כל או חלק מיתרות החוב של הלווה.
  • החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ולצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר (לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו) או מחוסר האפשרות להשתמש באתר או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר. הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו, הם באחריות המשתמשים בלבד. המשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר.
  • המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (as-is). המשתמש מסכים ומאשר, כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, הדירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה או כל הפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה במידע, בין במישרין בין בעקיפין, או להסתמכות המשתמש עליו.
  • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה או אי גישה לאתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
  • החברה ומי מטעמה אינם אחראים לכשל, תקלה או פגם בפעולת האתר או כשל כאמור בצפייה או בשימוש באתר או בשירותי רשת האינטרנט, התקשורת וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת או שלמות האתר לא יופרעו ויתנהלו ללא הפסקות או ללא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים כלשהם. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של החברה.
  • המשתמש מתחייב לשפות את החברה (לרבות מי מטעמה) בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) עקב הפרת הדין או מסמכי הפלטפורמה, לרבות תנאי שימוש אלו, על-ידו או על-ידי מי מטעמו.

 

 1. חובות המשתמש
  • בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא בעיון את תנאי השימוש והוא מבין אותם ומסכים לכל האמור בהם לעיל ולהלן.
  • על אף האמור אחרת בתנאי השימוש או בהסכמים, החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש וההשתתפות של כל אדם או משתמש באתר או בפלטפורמה, הן באופן ארעי והן לצמיתות, לרבות במקרים המפורטים להלן:
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו או מהתחייבויותיו על פי מסמכי הפלטפורמה;
 • המשתמש מעל באמון החברה, הנאמן או המשתתפים בפלטפורמה, לרבות הזין או העביר מידע שגוי;
 • חשבון הבנק או כרטיס האשראי של המשתמש הוגבלו או נחסמו בצורה כלשהי;
 • המשתמש נכנס להליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק או כל הליך דומה;
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
  • המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר, כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר או ההשתתפות בפלטפורמה וכי לא ישתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש בפלטפורמה (ככל שיפעל) מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן.
  • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלולים: להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר או את השתתפותם של אחרים בפלטפורמה; לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על-פי כל דין או מעשה העלול לעורר אחריות משפטית, לרבות, מעשה באמצעות וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב; להפר זכויות קניינית מכל סוג שהוא של אחר או זכויות להגנת הפרטיות או העלולים לעלות לכדי איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי בכל מידע שיגיע אליו בקשר עם או כתוצאה מכניסתו לאתר או השתתפותו בפלטפורמה; הזכות לעשות שימוש במידע כאמור נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי (לרבות חומר פרסומי) או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו כאמור במידע לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר, כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ ברבים מידע שפורסם באתר באופן מסחרי או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על-ידי החברה אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
  • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע למטרת אבטחת המידע הכלול באתר או אשר הועבר במסגרת הפלטפורמה. אולם, על אף האמור, ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע כאמור (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכיו"ב). החברה אינה מתחייבת (ואינה מסוגלת להתחייב) לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת הפלטפורמה.
  • המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לחברה בקשר עם תביעה או דרישה הנובעות מהפרת תנאי שימוש אלה על-ידו.
  • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש, כי השימוש של המשתמש באתר או השתתפותו בפלטפורמה אינם מתיישבים עם הוראות תנאי שימוש אלה או הוראות כל דין, החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן לנקוט כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון כדי להגן על קניינה או על זכויותיה.

 

 1. שונות
  • החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמשים לכך. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מתוקפם של הסכמי הלוואה שנחתמו באמצעות הפלטפורמה.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים במסמכי הפלטפורמה.
  • הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות, תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • מקום בו יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
דילוג לתוכן