מדיניות פרטיות

משתמש יקר,

אנו בפלטפורמה החברתית CERTA והחברה העומדת מאחוריו, חברת סרטא פיננסים בע"מ, ח.פ. 515773794 שכתובתה היא הרכבת 58, תל-אביב 6777016ׂ, ("החברה") (הפלטפורמה והחברה ייקראו ביחד לשם הנוחות בלבד – "CERTA" או "הפלטפורמה"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה. כל מידע שמסרת או תמסור לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו ובמסגרת פעילותך ב- CERTAיטופל וישמר באופן הראוי לכך. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע שנאסף על-ידנו אודותיך (לרבות מידע אישי, כהגדרתו להלן) בעת רישומך לפלטפורמה באמצעות אתר האינטרנט שלנו ("האתר") ובעת פעילותך ב-CERTA ("המידע").

שימת לבך כי מדיניות פרטיות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר הניתן לצפייה כאן. כניסתך לאתר ורישומך ל- CERTAמהווים את הסכמתך לכל שימוש שייעשה במידע שייאסף, בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו. ייתכן שמדיניות הפרטיות תעודכן על-ידנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים לך להיכנס לאתר לעיתים קרובות ולבדוק האם מדיניות הפרטיות עודכנה.

 1. איסוף מידע
  • כל משתמש המבקש להצטרף ל- CERTA(בין אם כלווה ובין אם כמלווה) נדרש למסור לחברה פרטים מסוימים. אנו מבקשים להביא לידיעתך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע ומסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשיים. עם זאת, הואיל ובזמן הקרוב יוטלו על החברה חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, החברה נערכת כבר היום לעמוד בהוראות הקשורות בחובה זו. על כן, לא נוכל לאפשר לך לפעול ב- CERTA מבלי למסור לנו פרטים כאמור. נציין כי חלק מהפרטים נדרשים לנו כדי לעמוד בחובות המוטלות עלינו לעניין איסור הלבנת הון והדרישות המופנות אלינו על-ידי צדדים שלישיים.
  • אנו מתחייבים כי השימוש במידע ייעשה לצרכי פעילות CERTA בלבד, לרבות לצורך קביעת כשירותך להצטרף לפלטפורמה ומעקב שוטף. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות CERTA (לרבות החברה וחברות המחזיקות בה או מוחזקות על-ידה; "חברה קשורה").
  • מידע על משתמשים באתר אשר בקשתם ל- CERTAלא אושרה יישמר לצורך פניות עתידיות ולא ייעשה בו שימוש מעבר לכך.
 1. מידע אישי
  • כל המידע אודות המשתמשים ב- CERTAנשמר ומוגן במאגר מידע, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א–1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). האמור בסעיף זה מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
  • במעמד הרישום לאתר ולפלטפורמה, תתבקש לספק פרטי מידע אישי לרבות, מידע כלכלי ("מידע אישי").
  • מלבד פרטי המידע שסיפקת או תספק במעמד הרישום כאמור, ייתכן שהפלטפורמה תאסוף עליך, בעצמה או באמצעות חברה קשורה או צדדים שלישיים, מידע כלכלי נוסף היכול להעיד על יכולות הפירעון שלך; גם מידע זה יוגדר "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.
  • המידע האישי שתמסור ל- CERTAיישמר במאגר המידע שלה ("המאגר").
  • המידע האישי במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, להוראות כל דין, למטרות המפורטות בפרק ‎3 להלן ובכל מקום אחר במדיניות פרטיות זו.
  • בנוסף, ייתכן שהפלטפורמה תאסוף מידע אודות מיקום גיאוגרפי של המשתמשים באתר והרגלי הגלישה שלהם וזאת לצרכי מחקר ושיפור חוויית המשתמש
  • באחריותך לוודא כיהמידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור ל- CERTAהוא נכון ומדויק. שימת לבך כי מסירת מידע כוזב אסורה ומהווה עבירה פלילית. העובר עבירה זו חשוף לעונשים הקבועים לחוק.
  • בכל עת תוכל לפנות ל- CERTAולבקש לעיין במידע שמסרת לשם בדיקת נכונותו ואמינותו, בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]
  • עדכון המידע האישי שלך או מחיקת פרטים ממנו יכול להיעשות בכל עת ובאופן עצמאי, באמצעות יצירת קשר עם CERTA בכל אחת מן הדרכים הבאות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]; (2) בדואר, לכתובת: הרכבת 58, תל-אביב 6777016; או (3) באמצעות מספר הטלפון: 050-3337787. למען הסרספק, אין במדיניות פרטיות זו כדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע אישי שביקשת לעדכן) מקום בו החברה נדרשת לעשות כן על-פי חוק ולצורך פעילות המיזם.
 1. שימוש במידע
  • המידע נאסף על-ידי CERTA לשם הצטרפותך לפלטפורמה וקביעת תנאי השימוש שלך בה ולצורך עמידת הפלטפורמה בדרישות עסקיות וחוקיות מסוימות, ובכלל זה למטרות הבאות:
 • לשם ביצוע סינון משתמשים, בדיקות אימות ונקיטת אמצעי הבטיחות הדרושים וכן מעקב וביצוע בדיקות לשם מניעת שימוש לרעה בפלטפורמה;
 • מסירת הודעות בקשר עם הפלטפורמה והשימוש בה, מתן תמיכה למשתמשים ויצירת קשר עמם, עדכון אודות מצב בקשות ההלוואה, הסכום הפנוי ומענה לפניות המשתמשים;
 • העברת קרן ההלוואה ללווה ותשלום החזרי ההלוואה למלווה;
 • גביית עמלות המגיעות לחברה בקשר עם השימוש בפלטפורמה, בהתאם לתנאי השימוש והוראות הסכמי ההצטרפות של הלווים והמלווים;
 • מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש של המשתמשים בו, לרבות מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם הם מבקרים, מועדי הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם שבה הוא מבקר באתר (כתובת ה- IP, סוג הדפדפן ודפים בהם ביקר לפני כניסתו לאתר וכיו"ב); והכל על מנת לשפר את רמת וגיוון השירותים המוצעים באתר;
 • אחסון המידע במאגר המידע ובסיסי נתונים אחרים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולכל דין;
 • הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-ידי החברה או על-ידי חברות קשורות (מידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצרכים אלו) (לעניין זה ראה גם פרק ‎5 להלן);
 • ביצוע ניתוח סטטיסטי ואפיון של האשראי שהועמד במסגרת הפלטפורמה ושל ביצועי לווים, לשם ניתוח ושיפור תהליכי הדירוג ב-CERTA והליכי אישור הצטרפות לפלטפורמה.
  • כאמור בסעיף 9 לעיל, אתה רשאי לפנות בכל עת ל- CERTAולדרוש על ידי הודעה בכתב שהמידע האישי שלך יימחק ממאגר המידע של החברה. משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בפלטפורמה (אך לא ביחס להלוואות בהן אתה לוקח חלק, בין אם כמלווה ובין אם כלווה) ועל מילוי הבקשה יחולו גם ההוראות הנוגעות לסיום ההשתתפות במיזם בתנאי השימוש, בהסכמי הצטרפות הלווה והמלווה. למען הסרספק, יובהר כי אין באמור כדי למנוע מ- CERTA לשמור את המידע האישי שלך אותו ביקשת למחוק, במקרים בהם הפלטפורמה נדרשת להמשיך ולהחזיק בו (כולו או חלקו) על-פי דין.
 1. מסירת המידע האישי לצדדים שלישיים
  • אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים שאינם חברות קשורות, אלא בנסיבות המפורטות להלן:
 • לצורך בדיקת התאמתך לפלטפורמה (לרבות לנאמן, נאמן הבטוחה, לעורכי דינה של החברה ולכל גורם מייעץ אחר);
 • לצורך רישום הבטוחות, ככל שנדרש, בהתאם לסוג ההלוואה;
 • לצורך שלילת הונאות (לרבות התחזות) וכל פעולה בלתי חוקית אחרת או הפרת תנאי השימוש;
 • לצורך קיום הוראות כל דין, לרבות לעניין איסור הלבנת הון;
 • לצורך מתן שירותים הדרושים לשם הפעלת הפלטפורמה והעברת הכספים במסגרתה;
 • לצורך ביצוע המטרות המנויות בסעיף ‎1 לעיל;
 • לצורך נקיטת הליכי גבייה והליכים משפטיים (ולרבות למימוש הבטוחות ככל שרלוונטי);
 • בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בינך לבין CERTA או מי מטעמה;
 • שמירה והגנה על הזכויות והקניין של CERTA ושל חברות קשורות;
 • הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים ב- CERTA או של הציבור;
 • בכל מקרה שבו החברה או חברה קשורה ימכרו, ימחו, יעבירו את עסקיהם (כולם או חלקם) או נכסים שלהם לצד שלישי, או אם החברות כאמור יימכרו לצד שלישי או יתמזגו עמו, לרבות במסגרת הליך של פשיטת רגל או חדלות פירעון של החברה או חברה קשורה.
  • ככלל, בשום שלב החברה לא תעביר למשתמשים אחרים בפלטפורמה פרטים אודותיך למעט העברת מידע הנוגע לתנאי הלוואה, והכל כמפורט בתנאי השימוש. כל עוד, הלווה עומד בתנאי ההלוואה, בשום מקרה לא יימסרו למשתמשים אחרים פרטים אודות זהות המשתמשים האחרים
 1. דיוור ישיר
  • המידע ישמש גם לשם הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-ידי החברה או על-ידי חברות קשורות. מטרת הפצת המסרים כאמור היא לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת. באמצעות הרישום שלך לפלטפורמה אתה נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים אלו.
  • בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עם CERTA, באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות בסעיף ‎9 לעיל. במקרה כאמור, החברה תמחק רק את המידע הדרוש לה לשם פנייה אליך בדיוור ישיר, בעוד שיתר המידע אשר דרוש לשם המשך פעילותך בפלטפורמה יוסיף להישמר במאגר אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר
  • CERTA לא תמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, הפלטפורמה תהא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על אופי הפעילות של המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות אותך אישית.
 1. Cookies
  • קבצי "Cookie" הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך ומאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך והרגלי השימוש שלך ברשת האינטרנט. CERTA עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" על-מנת להתאים את האתר והפלטפורמה להעדפותיך ולשפר את חוויית הגלישה באתר.
  • ככל שאינך מעוניין כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לעשות כן באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.
 1. אבטחת מידע
  • אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן עליה. לכן, אבטחת המידע חשובה לנו מאוד ואנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן על המידע שנאסף על-ידנו מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי.
  • עליך לדעת כי כל גלישה באינטרנט (לאו דווקא באתר) חושפת אותך לסיכונים רבים, כגון גניבת אמצעי זיהוי, חשיפת מידע, וירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
  • ככלל, מומלץ כי אמצעי ההזדהות בפלטפורמה לא ישמרו בכתב, אך אם אתה מוכרח לשמור אותם בכתב, עליך לוודא כי הפרטים מאוחסנים כראוי ואינם נמצאים במקום הנגיש למי שאינך מעוניין שתהיה לו גישה אליהם.
  • שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך לווירוסים ולתוכנות ריגול שונות העלולות להקליט את פעולותיך במחשב ולשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, באמצעות התקנת כלי אנטי-וירוס מתאים ועדכונו השוטף.
  • כמו כן, אנו מבקשים להזהיר אותך מפני הודעות דואר אלקטרוני מזויפות. הודעות אלו נשלחות כביכול מטעם CERTA ומבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור המופיע בתוך ההודעה. אז, לאחר שמקבל ההודעה יכנס לאתר (שלעיתים הוא חיקוי מדויק של האתר המקורי), וימסור פרטים שונים שלו לצורך כניסה לאתר או עדכון נתוניו האישיים, מידע זה יועבר לצדדיים שלישיים בלתי מורשים העשויים לעשות במידע זה שימוש אסור ואף לא חוקי. על כן, מובהר כי בשום מקרה החברה לא תפנה למשתמשים הרשומים ב-CERTA באמצעות דואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות להודעות כאמור המתקבלות באמצעות דואר אלקטרוני.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

בכפוף לכל האמור במדיניות פרטיות זו לעיל ולהלן, CERTA עשייה להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל . יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו לא יהיו מקיפים כמו אלה הנהוגים בישראל. במקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בהצטרפותך כמשתמש באתר, את נותן הסכמתך להעברת המידע כאמור.

 1. קישורים לאתרים אחרים
  • ייתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, אשר אינם מופעלים על-ידנו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות אחרת מזו המונהגת ב-CERTA.
  • אנו שואפים כי הקישור מהאתר ייעשה לאתרים מהימנים ואמינים בלבד. עם זאת, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים אלו ואנו לא אחראים למידע אשר נאסףעל-ידי אתרים אלו או על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו. אנו לא נישא בשום אחריות או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים שאינם האתר או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרים אלו טרם הגלישה בהם.
 1. ויתור
  • CERTA ומי מטעמה אינם נושאים באחריותלאירועים מעבר לשליטתם הישירה. אין ביכולת CERTA להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועי אבטחת פרטיות המידע האישי שלך.
  • CERTA אינה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו בקשר עם שימוש או מסירת המידע האישי באתר ובפלטפורמה ואשר אינם בשליטתה הסבירה.
 1. יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה בקשר למדיניות הפרטיות של CERTA או בכל נושא אחר, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

דילוג לתוכן