הסכם תנאי הצטרפות מלווה

הסכם תנאי הצטרפות מלווה
מעודכן ליום 17.10.2018

משתמש יקר,
אנו מודים לך על שבחרת בפלטפורמה החברתית CERTA כדרך להעמדת הלוואה. אנו נעשה כל שביכולתנו על-מנת לתווך בינך לבין לווים פוטנציאלים ונלווה אותך לאורך כל הדרך, החל משלב העמדת ההלוואה לכריתת הסכם ההלוואה.
הסכם זה כולל את תנאי ההצטרפות שלך כמלווה בפלטפורמה. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי השימוש באתר ולהסכם ההלוואה שייכרת בינך לבין לווים שעברו הליך בדיקה וחיתום על ידי החברה או מי מטעמה. כל המסכמים הללו ביחד יהוו את התנאים להם אתה מחויב שעה שאתה פועל בפלטפורמה ומעמיד באמצעותה הלוואות. הסכם זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.
שימת לבך כי מסמך זה כולל פרטים מהותיים מאוד בנוגע לפעילותך בפלטפורמה והעמדת הלוואות באמצעותה, לכן אתה מתבקש לקרוא את כולו בעיון רב. בכל מקרה של אי-בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected].
1. מבוא ופרשנות
1.1. למונחים בהסכם זה נתונה המשמעות שניתנה להם במסמך תנאי השימוש הניתן לצפייה כאן, אלא אם ניתנה להם פרשנות ספציפית אחרת.
1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות והתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות ההסכם.
1.3. תנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואישורך האלקטרוני את הסכם זה משמעותו שנתת את הסכמתך לתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת, יגברו הוראות הסכם זה.
1.4. הסכם זה ייכנס לתוקף רק כאשר אתה, המשתמש, תעמוד בתנאים המפורטים לעניין זה בסעיף ‎3.1 להלן.
2. הצהרות והתחייבויות המצטרף כמלווה בפלטפורמה
2.1. באישורך האלקטרוני את הסכם זה, אתה מתחייב, מצהיר ומאשר בזאת כלפי החברה כדלקמן:
(א) כי אתה בגיר ומלאו לך לכל הפחות 21 שנים וכי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ולפי כל דין;
(ב) כי אתה תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל לפרק זמן העולה על שנתיים קודם להגשת בקשת הצטרפותך כמלווה בפלטפורמה;
(ג) כי אתה בעל חשבון בנק מורשה בישראל אשר אינו חשבון מוגבל וכרטיס אשראי;
(ד) כי אינך פושט רגל ו/או מצוי בהליכי הוצאה לפועל;
(ה) כי אין מניעה חוקית או מניעה אחרת שתשמש כמלווה בפלטפורמה;
(ו) כי אתה נוטל על עצמך את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכי הפלטפורמה הרלוונטיים למלווה ומצויים באתר, לרבות תנאי השימוש והסכם ההלוואה;
(ז) כי אתה מודע ומבין שהחברה מפעילה ומעמידה את האתר ואת הפלטפורמה לשימושם של לווים ומלווים וכי החברה אינה צד, במפורש או במשתמע, לאף הסכם ההלוואה, לרבות במקרה של אי-עמידה של הלווה בתנאי הסכם הלוואה מסוים, אלא מתווכת בלבד;
(ח) כי אתה מודע לכך ומבין שתנאי השימוש באתר הניתנים לצפייה כאן מחייבים אותך ואתה מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת והסכמת להם, וכי אתה מבין את אופן הפעולה של הפלטפורמה;
(ט) כי אתה מודע לכך ומבין שעם העברת הכסף לחשבון הפלטפורמה, הפלטפורמה תפעל לאיתור הלוואות מתאימות עבורך וככל שיימצאו כאלה, אתה תידרש להעמיד את ההלוואה ולא תוכל לחזור בך מהצעתך;
(י) כי אתה מודע לכך ומבין, שכטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר ו/או הפלטפורמה חשופים לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העלולות להשפיע על פעילות האתר ו/או הפלטפורמה ולגרום למשתמשים, ללווים ולמלווים לרבות לך, נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש;
(יא) כי אתה מודע לכך ומבין, שהחברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו לך כתוצאה ממעשה או ממחדל של גורם שלישי כלשהו ו/או עקב האמור בסעיף קטן ‎(י) לעיל, ואתה פוטר בזאת את החברה מכל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך;
(יב) כי אתה מודע לכך שקרן ההלוואה שייתכן שתועמד על ידך ללווים בפלטפורמה, אם תועמד, תהא נמוכה מגובה סכום ההשקעה (כהגדרתו בסעיף ‎3.1‎(ב) להלן);
(יג) כי אתה מודע ומבין את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ובהשתתפות בפלטפורמה, ומסיר כל אחריות מהחברה בגין כל נזק שעלול להיגרם לה עקב התממשות סיכון מסיכונים אלה;
(יד) כי אתה מודע לכך ומבין כי: במקרה שההלוואה שהועמדה הינה הלוואה מגובה בבטוחה, אזי הלווה יידרש להעמיד בטוחות לשם הבטחת הסכומים שיועמדו לטובתו על ידך ועל-ידי מלווים נוספים בפלטפורמה במסגרת הסכם הלוואה מסוים וכי בכל מקרה, החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה על ידי לווה פלוני בשום צורה; במקרה שההלוואה שהועמדה אינה מגובה בבטוחות, אזי הלווה לא יידרש להעמיד בטוחות לשם הבטחת הסכומים שיועמדו לטובתו על ידך ועל-ידי מלווים נוספים בפלטפורמה במסגרת הסכם הלוואה מסוים וכי בכל מקרה, החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה על ידי לווה פלוני בשום צורה;
(טו) כי בהלוואה מגובה בבטוחה בלבד, ידוע לך שמדיניות הפלטפורמה היא, בעדיפות ראשונה, יצירת משכנתא על זכויות הלווה בנכס לטובת נאמן הבטוחה ורישומה בפנקס המקרקעין וכי במקרים בהם לא ניתן יהיה לרשום את המשכנתא או במקרים בהם רישום המשכנתא כרוך במאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעת החברה או נאמן הבטוחה, לא תירשם משכנתא והלווה יידרש לספק בטוחות אחרות להנחת דעת החברה ונאמן הבטוחה כתנאי לקבלת ההלוואה, כמפורט בהסכם ההלוואה;
(טז) כי אתה מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת כי תצליח להעמיד הלוואה ללווה/ים במסגרת הפלטפורמה;
(יז) כי אתה מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת ואינה מסוגלת להתחייב כי נאמן הבטוחה יצליח לממש את הבטוחות (ככל שישנן) וכי סכום המימוש יוכל לכסות את מלוא החוב של הלווה;
(יח) כי ברור לך שהשימוש באתר וההצטרפות לפלטפורמה נעשים על דעתם ואחריותם של המלווים והלווים בלבד והם יישאו באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך;
(יט) כי החברה רשאית להסכים עם הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה בכל עת על ביצוע שינוי מכל סוג שהוא בתנאי הנאמנות ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בהפרדת כספי ההלוואות מנכסי החברה עצמה או בטיב הבטוחות שהועמדו. למען הזהירות, אתה מאשר מראש ומייפה את כוחם של החברה, הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה לבצע כל שינוי כאמור;
(כ) כי אתה מודע לכך ומבין כי החברה, הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה, והם בלבד, יהיו רשאים להחליט על דרך גביית סכום ההלוואה ועיתוי מימוש הבטוחות ככל שאלו תמומשנה, כולן או חלקן. כל החלטה שתתקבל על ידי החברה במסגרת הליך הגבייה, לרבות פשרה עם הלווה, הפחתה בסכומים להם התחייב הלווה, פנייה לערכאות שיפוטיות ולהוצאה לפועל לצורך גביית החוב או מימוש הבטוחות והעברת החוב לגבייה לצדדים שלישיים, תחייב אותך;
(כא) כי אתה מודע לכך ומבין שלא תהיה לך כל אפשרות לבצע כל פעולה בקשר עם ההלוואה שתעמיד בפלטפורמה, למעט האפשרות להמחות את זכותך לקבלת תקבולי ההלוואה, במידה ותינתן לך האפשרות הזו, בהתאם להוראות סעיף ‎4.2 להלן;
(כב) כי אתה מודע לכך ומבין, שהחברה מאפשרת לך להשתמש באתר ולהצטרף לפלטפורמה כמלווה, ושהלווים בפלטפורמה מסכימים ליטול הלוואה במסגרת הפלטפורמה, בהסתמך על ההצהרות והמצגים שמסרת במסגרת הסכם זה ובמסגרת הסכם ההלוואה.
2.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎2.1 לעיל, ככל שהמלווה הינו תאגיד, התאגיד מתחייב, מצהיר ומאשר בנוסף את ההצהרות להלן:
(כג) כי התאגיד כשיר לזכויות וחובות וכי ההתקשרות בהסכם זה וביצועו אינם עומדים בניגוד או בסתירה למסמכי ההתאגדות של התאגיד, להוראות כל דין, הוראות בית משפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מינהלית כלשהי ו/או להוראות כל הסכם או התחייבות שהתאגיד הוא צד לו;
(כד) למבצע ההתקשרות מטעם התאגיד, במסגרת הסכם זה, מלוא הסמכות וההרשאה הנדרשים לקבל, לבצע ולהשלים את התחייבויות התאגיד על-פי הסכם זה על נספחיו וצרופותיו;
(כה) יש לתאגיד את כל האמצעים והיכולת הנדרשים לצורך התקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.
(כו) כי התאגיד אינו תחת כינוס נכסים ו/או תחת צו לעיכוב הליכים ו/או תחת הסדר נושים ו/או לא מונה לו מפרק זמני או קבוע.
2.3. בנוסף לכל התחייבויות אחרת שלקחת על עצמך בהסכם זה או במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, באישורך את הסכם זה אתה מתחייב כלפי החברה:
(א) כי כל הפרטים אשר מסרת או תמסור במסגרת הליך הרישום (כהגדרתו להלן) או בכל הליך אחר הנדרש במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, נכונים, מלאים, מדויקים ואינם מכילים פרט מטעה או לא מדויק כלשהו (פרטים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהצהרותיך בהסכם זה ובהסכם ההלוואה), וכי תודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסרת לחברה כאמור באמצעות עדכון העמוד האישי שלך באתר ו/או פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר;
(ב) לחתום, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, על כל המסמכים שיהיו דרושים לדעתה, מדי פעם, על מנת לתת תוקף לכל הוראה מהוראות הסכם זה והסכם ההלוואה;
(ג) לעמוד בתנאי ההצטרפות לאתר.
מבלי לגרוע מחשיבותם של סעיפים אחרים להסכם זה או מחשיבות כל התחייבות אחרת אותה לקחת על עצמך במסגרת הפלטפורמה, מובהר כי סעיף ‎2.3 זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תקנה לחברה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותך בפלטפורמה, בנוסף לכל הסעדים האחרים העומדים לה על-פי דין.
2.4. החברה תהא רשאית לבדוק את עמידתך בהצהרותיך והתחייבויותיך לעיל בכל עת במהלך ולאחר רישומו לאתר.

3. הרישום לצורך הצטרפות לפלטפורמה בתור מלווה
3.1. על מנת להצטרף כמלווה לפלטפורמה ולהציע הלוואות ללווים בפלטפורמה, עליך לבצע את הליך הרישום המורכב מהשלבים המפורטים להלן ("הליך הרישום"):
(א) מילוי שאלון מלווה באתר והשלמת תהליך זיהוי, לרבות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, כפי שייקבע על-ידי החברה מעת לעת, לשביעות רצון החברה;
(ב) העברה של הסכום אותו אתה מבקש להעמיד כהלוואות בפלטפורמה ("סכום ההשקעה") לחשבון הפלטפורמה. למען הסר ספק, סכום ההשקעה יישמר בחשבון הפלטפורמה עד למועד בו תיפתח/נה בקשת/ות הלוואה/ות שנמצאו כמתאימות עבורך.
(ג) בחירת מסלול ההלוואות במסגרתו אתה מעוניין להציע הלוואות בהתאם לזמינות ההלוואות באתר במועד העברת סכום ההשקעה. תוכל לשנות בחירה זו לגבי כל סכום השקעה שטרם הועמד כהלוואה מפעם לפעם. פירוט אודות הלוואות זמינות יופיע בתפריט המוצרים המצורף כנספח א' להסכם זה ("תפריט המוצרים").
יובהר כי רק לאחר השלמת הליך הרישום כמפורט בסעיף ‎3.1 זה, אתה תוכל להעמיד הלוואה/ות במסגרת הפלטפורמה.
3.2. מובהר כי על אף השלמת הליך הרישום, החברה תהא רשאית שלא לקבל אותך כמלווה בפלטפורמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה לעניין אי קבלתך כמלווה בפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. החברה תמסור לך הודעה בעניין אי קבלתך לפלטפורמה בכל דרך שתראה לה מתאימה בנסיבות העניין. במקרה כאמור, ככל שהתקבל כסף בחשבון הפלטפורמה, הוא יוחזר לחשבון ממנו הועבר בתוך שבעה (7) ימים ממועד הסירוב של החברה.
3.3. יובהר מועד הזכאות לקבלת ריבית בגין סכום ההשקעה (או חלק ממנו), יחל במועד בו הועמד סכום ההשקעה (או חלק ממנו) כהלוואה בפועל. יובהר כי במידה והחברה העמידה רק חלק מסכום ההשקעה, הזכאות לריבית תהיה רק ביחס לסכום שהועמד בפועל. במידה וחלפו 45 ימים ממועד העמדת סכום ההשקעה, והחברה טרם העמידה כספים אלו כהלוואה בפועל, תינתן לך הזכות למשוך את סכום ההשקעה (שלא הועמד כהלוואה בפועל) ללא כל ריבית בגינו, או לחילופין לבקש מהחברה להשאיר את סכום ההשקעה שלא הועמד כהלוואה בחשבון הפלטפורמה עד להעמדת סכומים אלו כהלוואה בפועל (ויובהר כי מועד הזכאות לריבית הוא רק כאשר סכום ההשקעה הועמד כהלוואה).

4. ההלוואה ותנאיה
4.1. כל ההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה יועמדו בתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הניתן לצפייה כאן.
4.2. הלווים יבצעו את החזרי ההלוואות לחשבון הפלטפורמה ומשם יועברו לחשבונך תשלומי הריבית החודשיים כפי שנקבעו במועד העברת הכסף לפלטפורמה על-ידך.
יובהר כי ככל שיהיה פער בין תשלומי הלווה בגין ההלוואה לבין תשלומי הריבית והקרן להם אתה זכאי, החברה תהא זכאית לסכומים אלה כעמלה בגין שירותי הפלטפורמה.
בנוסף, פעולות מסוימות עשויות להיות כרוכות בעמלה והמידע על כך יימסר לך במהלך הליך ההרשמה.
4.3. החזרי הקרן שיתקבלו לחשבון הפלטפורמה יצורפו לסכומי מלווים נוספים ויועמדו כהלוואות חדשות בפלטפורמה, כך שאתה תוכל להמשיך וליהנות מהחזרי ריבית.
4.4. יודגש, כי בבסיס כל הנתונים שיוצגו בפנייך במסגרת הפלטפורמה לעניין הריבית שאתה צפוי לקבל, עומדת ההנחה כי הלווים להם העמדת הלוואות יפרעו את ההלוואה כסדרה ולא יפרעו את ההלוואות בפירעון מוקדם (מלא או חלקי).
4.5. ככל שבמסגרת הפלטפורמה יועמדו הלוואות מסוגים שונים ובכלל זה – בלון (פירעון קרן בסוף תקופה), שפיצר (פירעון קרן וריבית בכל תשלום), הלוואות מגובות בבטוחה והלוואות שאינן מגובות בבטוחות והכל כמפורט בתפריט המוצרים, תהא רשאי לבחור להעמיד הלוואות מסוג מסוים בלבד.
4.6. מקום בו הועמדו כספי ההלוואה לצורך הלוואה מגובה בבטוחות, כספי ההלוואה שהעמדת יתחלקו על פני כלל ההלוואות המגובות בבטוחות הפעילות כעת בפלטפורמה (או בתוך סוג הלוואות מסוים ככל שהן מגובות בבטוחות). פירעון ההלוואות שהעמדת, יובטחו באמצעות כלל הבטוחות שניתנו על-ידי הלווים, והכל פרו ראטה, בכל אחד מסוגי ההלוואות. על כן, במצב בו איזה מההלוואות לא תיפרע, הסכום שלא נפרע (ככל שלא מומשה בטוחה, מסיבה כלשהי, או שמימושה הניב סכום נמוך מגובה החוב), ייגרע מכלל כספי המלווים שהועמדו באמצעות הפלטפורמה הלוואות מאותו סוג, באופן יחסי, בהתאם לחלקם בכלל כספי המלווים באתר באותו מועד.
4.7. במצב בו איזה מההלוואות כאמור לא תיפרע, תפעל החברה בשם המלווה לגביית החוב כמפורט בסעיף ‎7 להלן.
4.8. בכל עת תוכל להתעדכן בסטטוס ההלוואות שהעמדת, בסטטוס הליך רישום הבטוחות עבור הסכם הלוואה אליו הצטרפת, הצעות מלווה שהגשת ויתרת סכום ההשקעה בחשבון הפלטפורמה, באמצעות הדף האישי שלך באתר ו/או פנייה לחברה על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
4.9. משיכת ההשקעה תבוצע בהתאם למוצר אותו בחרת בהתאם לתפריט המוצרים.

5. ייפוי כוח והמחאת זכויות
ייפוי כוח
5.1. על-ידי אישור הסכם זה, אתה מייפה את כוחה של החברה, באופן בלתי חוזר, לפעול בשמך ובמקומך ביחס לכל אחת מההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה, בהתאם למפורט להלן ("ייפוי הכוח"):
(א) להורות לנאמן המתפעל להעביר ללווה את הכספים הצבורים על שמו בחשבון הפלטפורמה, מיד עם רישום הבטוחות, ככל שרלוונטי, והתקיימות התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה, והכל בהתאם להסכם זה והסכם ההלוואה;
(ב) לפעול בשמך ובמקומך כדי לגבות חוב של לווה אשר לא יפרע את ההלוואה או לא יעמוד בתשלומי פירעון ההלוואה בהתאם להסכם ההלוואה ותנאיה, בכל דרך שהחברה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות גיבוש הסדר חוב עם הלווה, שיחות טלפון עם הלווה, מכתבי התראה ראשוניים, התקשרות עם משרד עורכי דין, פנייה להוצאה לפועל, פנייה לערכאות משפטיות או כל פעולת גבייה אחרת ("פעולות הגבייה");
(ג) ככל שפעולות הגבייה כמפורט לעיל תכשלנה, להורות לנאמן הבטוחה לפעול למימוש הבטוחות;
(ד) למחוק את החוב של הלווה כלפיך (כולו או חלקו), על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת לאחר שמוצו ההליכים המשפטיים המתאימים בנסיבות העניין ואם תקבע כי ההלוואה אינה עוד ברת גבייה.
5.2. למען הסר ספק מובהר, כי ייפוי הכוח הוא בלתי חוזר.
5.3. החברה תהא רשאית להציג את ייפוי הכוח בפני כל מי שתמצא לנכון ותהא רשאית לנקוט בכל הליך ו/או פעולה משפטית כדי לממש את האמור בו.
המחאת זכויות
5.4. באישורך את הסכם זה, אתה ממחה בזאת לחברה את כל זכויותיך ללא יוצא מן הכלל לרבות זכויות מותנות ו/או עתידות לבוא, שיש לך ו/או שיהיו לך על פי הסכמי ההלוואה שייחתמו בינך לבין לווים אחרים במסגרת פעילותך בפלטפורמה וכל זכות אחרת כמשמעותה על פי חוק המחאת חיובים, התשכ״ט-1969 ("הזכויות המומחות"), למעט זכותך לקבל מהלווים את החזרי ההלוואה/ות שהועמדו על ידך בפלטפורמה, וזאת באופן שסוכם בינך לבין החברה במועד העברת סכום ההשקעה לעניין תשלומי הקרן והריבית ("המחאת הזכויות").
5.5. באישורך את הסכם זה אתה מצהיר בפני החברה כי אין כל מניעה משפטית או אחרת להמחאת הזכויות המומחות לחברה או לביצועה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מתחייב כלפי החברה כי:
(א) לא המחת ו/או שיעבדת לצד שלישי כלשהו את הזכויות המומחות בהמחאה ו/או שיעבוד ברי תוקף במועד האישור האלקטרוני של הסכם זה על-ידך ולא התחייבת לתת או ליצור המחאה או שיעבוד כאמור;
(ב) לאחר מועד האישור האלקטרוני של הסכם זה על-ידך לא תמחה לצד שלישי כלשהו בדרך כלשהי את הזכויות המומחות, לא תשעבד אותן ולא תתחייב ליצור המחאות או שיעבודים כאמור לטובת צד שלישי ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
5.6. המחאת הזכויות היא המחאה בלתי חוזרת, אשר אינה תלויה בדבר ולא ניתנת לשינוי או לביטול אלא אם קודם לכן נתקבלה הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.
5.7. מינוי נאמן בטוחה בהלוואה מגובה בבטוחה
מקום בו ההלוואה שהועמדה הינה הלוואה מגובה בבטוחה, לצורך הבטחת זכויותיך לפי הסכם הלוואה כאמור, אתה ממנה את נאמן הבטוחה, אשר יפעל לפי כתב ההוראות המצורף להסכם ההלוואה בכל הנוגע לבטוחות שיירשמו בקשר עם ההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה.

6. תקופת ההתקשרות וסיומה
6.1. הסכם זה יכנס לתוקף במועד אישורו האלקטרוני ו/או ידני על ידי חתימה על-ידך ויעמוד בתוקפו עד אשר יבוטל על-ידך או על-ידי החברה, כמפורט להלן.
6.2. אתה רשאי להודיע לחברה על רצונך לסיים את השתתפותך בפלטפורמה בכל עת במשלוח הודעה בכתב לחברה ("הודעת ביטול מלווה").
6.3. החברה רשאית להודיע לך בהודעה בכתב על הפסקת השתתפותך בפלטפורמה לאלתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מקום בו הסתבר לחברה כי הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או הוראות תנאי השימוש או מכל סיבה שהיא ("הודעת ביטול חברה").
6.4. יודגש, כי מתן הודעת ביטול מלווה או הודעת ביטול חברה לא ישפיעו על: (1) תוקפם של כל הסכמי הלוואה שנכרתו קודם למועד משלוח הודעות הביטול כאמור; (2) תוקפן של כל הצעות העמדת הלוואה שניתנו על-ידך קודם למועד מתן הודעות הביטול; או (3) על כל הסכם הלוואה שייכרת טרם קבלת הודעת ביטול (בין אם אצלך ובין אצל החברה, לפי העניין).
6.5. מבלי לגרוע מהאמור, גם לאחר קבלת הודעת ביטול יעמדו בתוקפן כל ההוראות הנוגעות לזכויותיך ולזכויות החברה בקשר עם ההלוואות הקיימות, לרבות ההוראות בנוגע לזכות החברה לגבות את העמלות המגיעות לה בקשר עם ההלוואות הקיימות, ההוראות הנוגעות לגביית ההלוואות הקיימות, ייפוי הכוח והמחאת הזכויות.

7. גביית חובות
7.1. מקום בו לווה לא יבצע את תשלומי ההלוואה כסדרם, החברה תפעל בשם המלווה לגביית סכומים אלה מהלווה וזאת בהתאם לייפוי הכוח המתואר בסעיף ‎5.1 לעיל. כפי שצוין לעיל, במצב בו מי מההלוואות לא תיפרע, הסכום שלא נפרע יקוזז מכלל כספי המלווים שהועמדו באמצעות הפלטפורמה, באופן יחסי.
7.2. מובהר בזאת כי בהצטרפותך לפלטפורמה אתה מוותר על זכותך לפעול באופן אישי מול הלווה לגביית סכומים שלא שולמו על ידי הלווה, ואתה ממחה לחברה באופן בלתי חוזר את כל זכויות התביעה הנובעות מכל אחד מהסכמי ההלוואה שנכרתו על-ידו במסגרת הפלטפורמה, במטרה שתפעל לגביית החוב מהלווה/ים, בין באופן אישי ובין באמצעות צדדים שלישיים שתתקשר עימם למטרה זו, וזאת מבלי לגרוע מכלליותה של המחאת הזכויות.
7.3. החברה מתחייבת להעביר לך את כל הסכומים אותם תגבה מהלווה/ים בניכוי הוצאות גבייה ועמלות נוספות שנגבו מהלווה/ים, לרבות שכר טרחת עורך הדין עימו תתקשר החברה (במידת הצורך) בשם המלווים לצורך ביצוע פעולות הגבייה, בשיעורים שיימסרו לך.
7.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומהמחאת הזכויות, החברה תבצע את פעולות הגבייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמלווה לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין נקיטה או אי נקיטה בהליך גבייה, ויתור על כל או חלק מחוב הלווה למלווה או כל הסדר להחזרת החוב שהחברה תגיע אליו עם הלווה, לרבות במקרה שהחברה תגיע למסקנה כי חוב מסוים אינו בר גבייה.
8. עמלות
בתמורה להפעלתו של הפלטפורמה, החברה תגבה מהלווים עמלות. החברה לא תגבה מהמלווים עמלות, למעט זכותה לפער שבין תשלומי הלווים לבין החזר הקרן והריבית למלווים.

9. אחריות
אחריות החברה לנזק שייגרם לך כתוצאה ממעשה או ממחדל של החברה מוגבלת לסכום הנמוך מבין: (1) סכום ההשקעה הרשום על שמו של המלווה בחשבון הפלטפורמה במועד התגבשות אחריות החברה; או (2) אלף (1,000) שקלים חדשים.

10. הגנת הפרטיות
10.1. כל פעילות של החברה במסגרת הפלטפורמה והשירותים המוצעים על-ידה באמצעות האתר ובקשר עימם תיעשה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות (הניתנת לצפייה כאן), המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
10.2. יודגש כי באף שלב אתה לא תהיה רשאי לקבל מידע כלשהו לגבי הלווים, זהותם, או מצבם הכלכלי ומידע כאמור יישמר בסודיות על ידי החברה, נאמן הבטוחה והנאמן המתפעל.

11. מיסוי
11.1. יובהר כי אתה תהיה אחראי באופן בלעדי ותישא באופן ישיר ובלעדי באחריות תשלום המיסים בקשר עם הצטרפותך לפלטפורמה וההלוואות שתעמיד במסגרתה (לרבות, אך לא רק, תשלומי מס ערך מוסף וכל תשלום אחר לרשות המיסים).
11.2. החברה תנכה מכל תשלום המגיע לך את המס בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי החברה תנכה את המס בשיעור המרבי המוטל עליך, אלא אם תמציא לידיה אישור תקף מרשות המיסים בדבר שיעור המס שיש לנכות מן ההכנסות המגיעות לך כתוצאה מן השימוש באתר וזאת ממועד המצאת האישור האמור ואילך.
11.3. עוד יובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל חבות מס שתחול עליך והאחריות על היוועצות עם יועץ רלוונטי וטיפול בחבות המס שלך אל רשות המיסים הינה על אחריותך הבלעדית בלבד.

12. שונות
12.1. ספרי החשבונות של הנאמן המתפעל יהוו ראייה חלוטה אודות הסכומים שהועברו על ידך לחברה או לחשבון הפלטפורמה, על-ידי הלווה לחברה או על ידי החברה או הנאמן המתפעל אליך בקשר עם הלוואות שהעמדת בפלטפורמה.
12.2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ונספחיו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בהוראות הסכם זה כאמור, החברה תודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום ההסכם המעודכן באתר. על כן, החברה ממליצה למלווים הרשומים באתר לעיין בהוראות הסכם זה לעתים קרובות. יוזכר כי בכל מקרה בו השינויים האמורים אינם מקובלים עליך, עומדת לך הזכות לבטל את ההסכם בכל עת בכפוף להוראות פרק ‎6 לעיל. במקרה של ביטול כאמור, יחולו בעניינך הוראות הסכם זה כפי שהיו במועד בו נכרת הסכם ההלוואה האחרון לו אתה צד או המועד האחרון בו נתת הצעת מלווה, לפי המועד המאוחר ביניהם.
12.3. ויתור של החברה במקרה כלשהו לא יהווה תקדים לכל מקרה אחר שהוא. הימנעות מביצוע פעולה או שיהוי בביצועה לא ייחשבו כוויתור, ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות של מי מהצדדים בקשר לאותה פעולה.
12.4. אם מכל סיבה שהיא, תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסמכת כלשהיא, כי איזו מהוראות הסכם זה היא בלתי סבירה, אך אותה ההוראה הייתה סבירה אילו שונה תנאי מתנאיה, הרי ששינויים אלה יחייבו את החברה ואותך כאילו היו בו מלכתחילה, כך שתוקפו של הסכם זה ישמר.
12.5. באישורך את הסכם זה, אתה מאשר כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשיך ואת כל הבאים מטעמך ובמקומך.
12.6. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב-יפו.
12.7. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה בקשר עם ההסכמים לצד שלישי כלשהו בלא להזדקק להסכמת המלווה, ובלבד שזכויותיך לא תיפגענה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכויותיך והתחייבויותיך הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחר, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.2 לעיל.
12.8. כתובת החברה היא כקבוע במבוא וכתובתך שתעודכן במרשם החברה תהיה בהתאם לפרטים שתמסור במסגרת הליך הרישום לפלטפורמה. באישורך את הסכם זה אתה נותן את הסכמתך לקבל הודעות מהחברה בכתובת הדואר האלקטרוני בו השתמשת לצורך רישומך באתר. החברה תהא רשאית לשלוח הודעות גם בדואר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען שלושה (3) ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר, ואם נמסרה ביד או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני – בעת מסירתה.
12.9. החברה תעמיד לרשותך עמוד אישי באתר ומוקד טלפוני שמספרו: 050-3337787, בין השעות 10:00 ל- 18:00, בימים א' עד ה' שהינם ימי עבודה, ובו תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך אודות פעילותך בפלטפורמה. החברה ממליצה לך לבדוק באופן תדיר מידע זה.

ולראיה אישר המלווה הסכם זה

נספח א'
תפריט מוצרים
תפריט מוצרים- סרטא אלפא

• תקופת ההשקעה: עד 36חודשים;
• תקופת ההלוואה: עד 36 חודשים;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
• אחוזי מימון ביחס לבטוחה: עד 50% משווי הנכס – בנכס הממוקם בין גדרה לחדרה וסביבתם או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון; עד 40% משווי הנכס – יתר אזורי הארץ;
• נאמן הבטוחה: משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד העמדת ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך קרן ההלוואה לטובת קרן שירות חוב (להלן: "הקרן"). הקרן תשמש לתשלום לפלטפורמה ו/או למשקיע במקרה של עיכוב בתשלום על ידי הלווה. בנוסף לסכומים שיופקדו לקרן על ידי הלווה, הפלטפורמה תעמיד עד 25% מרווחיה השנתיים בניכוי מס לכלל ההלוואות על פי חלקן היחסי בתיק ההלוואות הכולל, על מנת שהקרן לא תפחת מ-5% מיתרת סך ההלוואות הבלתי מסולקות; בתום תקופת ההלוואה כספי הקרן יועברו אל חשבון סרטא.
• סדר תשלומים: בנוסף לכל האמור במסמך זה, בעת העמדת ההלוואה ללווה ישולמו לסרטא על ידי הלווה סך של 2% לכל שנה מסך ההלוואה שנטל עבור דמי ניהול. מבלי לגרוע מדמי הניהול וביחס לכל הלוואה בנפרד, גם יתרת ההפרש שבין הריבית המשולמת על ידי הלווה לבין התשואה לה זכאים המשקיעים במוצר סרטא אלפא בגין ההלוואה שהועמדה, ורק לאחר פירעון התשלומים לה זכאים המשקיעים תשולם לסרטא בנוסף.
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• הצמדה: קרן ההלוואה שקלית בריבית קבועה ללא הצמדה;
• תחנות יציאה: ללא תחנות יציאה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על ידי החברה;
ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
99,999 200,000 5.8%
200,001 400,000 6.0%
400,001 500,000 6.2%
500,001 10,000,000 8%

תפריט מוצרים- סרטא מקס

הלוואה עד 60% מימון משווי השוק של הנכס

• תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה. קיבלה החברה הודעה כאמור, בקשתך תוגדר כ"כבקשה חדשה" במערכת תוך שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה, ותצורף לרשימת הלוואות הפתוחות הממתינות למימון לפי סדר הזמנים שאלה נפתחו והמשיכה כאמור תבוצע במנגנון של מימון הלוואה בפלטפורמה. החזר סכום ההשקעה (הקרן) בהתאם להודעה כאמור יהיו בתקופה שבין שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה ותקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד קבלת בקשה כאמור. מובהר כי עם משיכת מלוא הכספים, זכויותיך בהלוואות יומחו למלווים החדשים במערכת ולא תהיה זכאי עוד לקבלת תשלומי ריבית. למען הסר ספק, יוסבר כי אתה לא תהיה רשאי להמחות את זכותך לקבל את החזרי ההלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה;
• תקופת ההלוואה: עד 240 חודשים;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
• נאמן הבטוחה: משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה (קרן ו/או ריבית). בתום תקופת ההלוואה של אותו הלווה, כל סכום שלא הועבר מקרן שירות החוב לצורך תשלום סכומים שבפיגור כאמור, יועבר אל חשבונה של סרטא;
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
• הצמדה: ללא הצמדה;
• ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
99,999 200,000 6.0%
200,001 400,000 6.2%
400,001 500,000 6.5%
500,001 10,000,000 יסוכם באופן פרטני

תפריט מוצרים- סרטא AB
הלוואה עד 55% מימון משווי השוק של הנכס
• תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה. קיבלה החברה הודעה כאמור, בקשתך תוגדר כ"כבקשה חדשה" במערכת תוך שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה, ותצורף לרשימת הלוואות הפתוחות הממתינות למימון לפי סדר הזמנים שאלה נפתחו והמשיכה כאמור תבוצע במנגנון של מימון הלוואה בפלטפורמה. החזר סכום ההשקעה (הקרן) בהתאם להודעה כאמור יהיו בתקופה שבין שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה ותקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד קבלת בקשה כאמור. מובהר כי עם משיכת מלוא הכספים, זכויותיך בהלוואות יומחו למלווים החדשים במערכת ולא תהיה זכאי עוד לקבלת תשלומי ריבית. למען הסר ספק, יוסבר כי אתה לא תהיה רשאי להמחות את זכותך לקבל את החזרי ההלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה;
• תקופת ההלוואה: עד 180 חודשים;
• אחוז מימון: בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה ראשונה בלבד, סכום כל הלוואה שתינתן בתיק הלוואות זה לא יעלה על 55% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק). בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה שניה, סכום כל הלוואה שתינתן, בנוסף להלוואה הקיימת על הנכס המשועבד, לא יעלה על 40% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק ) ובתנאי וסכום ההלוואה הניתנת ללווה יהיה שווה או גבוה מהיתרה הנוכחית לסילוק של ההלוואה המשעבדת בדרגה הראשונה;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה. הנכסים המשועבדים יהיו בין גדרה לחדרה או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון;
• נאמן הבטוחה : משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בגובה של 2% לפחות מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה. בתום תקופת ההלוואה של אותו הלווה, כל סכום שלא הועבר מקרן שירות החוב לצורך תשלום סכומים שבפיגור כאמור, יועבר אל חשבונה של סרטא;
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
• הצמדה: ללא הצמדה;

• ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
250,001 400,000 6.5%
400,001 500,000 7.0%
500,001 10,000,000 7.5%

הסכם תנאי הצטרפות מלווה
מעודכן ליום 17.10.2018

משתמש יקר,
אנו מודים לך על שבחרת בפלטפורמה החברתית CERTA כדרך להעמדת הלוואה. אנו נעשה כל שביכולתנו על-מנת לתווך בינך לבין לווים פוטנציאלים ונלווה אותך לאורך כל הדרך, החל משלב העמדת ההלוואה לכריתת הסכם ההלוואה.
הסכם זה כולל את תנאי ההצטרפות שלך כמלווה בפלטפורמה. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי השימוש באתר ולהסכם ההלוואה שייכרת בינך לבין לווים שעברו הליך בדיקה וחיתום על ידי החברה או מי מטעמה. כל המסכמים הללו ביחד יהוו את התנאים להם אתה מחויב שעה שאתה פועל בפלטפורמה ומעמיד באמצעותה הלוואות. הסכם זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.
שימת לבך כי מסמך זה כולל פרטים מהותיים מאוד בנוגע לפעילותך בפלטפורמה והעמדת הלוואות באמצעותה, לכן אתה מתבקש לקרוא את כולו בעיון רב. בכל מקרה של אי-בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected].
1. מבוא ופרשנות
1.1. למונחים בהסכם זה נתונה המשמעות שניתנה להם במסמך תנאי השימוש הניתן לצפייה כאן, אלא אם ניתנה להם פרשנות ספציפית אחרת.
1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות והתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות ההסכם.
1.3. תנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואישורך האלקטרוני את הסכם זה משמעותו שנתת את הסכמתך לתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת, יגברו הוראות הסכם זה.
1.4. הסכם זה ייכנס לתוקף רק כאשר אתה, המשתמש, תעמוד בתנאים המפורטים לעניין זה בסעיף ‎3.1 להלן.
2. הצהרות והתחייבויות המצטרף כמלווה בפלטפורמה
2.1. באישורך האלקטרוני את הסכם זה, אתה מתחייב, מצהיר ומאשר בזאת כלפי החברה כדלקמן:
(א) כי אתה בגיר ומלאו לך לכל הפחות 21 שנים וכי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ולפי כל דין;
(ב) כי אתה תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל לפרק זמן העולה על שנתיים קודם להגשת בקשת הצטרפותך כמלווה בפלטפורמה;
(ג) כי אתה בעל חשבון בנק מורשה בישראל אשר אינו חשבון מוגבל וכרטיס אשראי;
(ד) כי אינך פושט רגל ו/או מצוי בהליכי הוצאה לפועל;
(ה) כי אין מניעה חוקית או מניעה אחרת שתשמש כמלווה בפלטפורמה;
(ו) כי אתה נוטל על עצמך את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכי הפלטפורמה הרלוונטיים למלווה ומצויים באתר, לרבות תנאי השימוש והסכם ההלוואה;
(ז) כי אתה מודע ומבין שהחברה מפעילה ומעמידה את האתר ואת הפלטפורמה לשימושם של לווים ומלווים וכי החברה אינה צד, במפורש או במשתמע, לאף הסכם ההלוואה, לרבות במקרה של אי-עמידה של הלווה בתנאי הסכם הלוואה מסוים, אלא מתווכת בלבד;
(ח) כי אתה מודע לכך ומבין שתנאי השימוש באתר הניתנים לצפייה כאן מחייבים אותך ואתה מצהיר ומאשר כי קראת, הבנת והסכמת להם, וכי אתה מבין את אופן הפעולה של הפלטפורמה;
(ט) כי אתה מודע לכך ומבין שעם העברת הכסף לחשבון הפלטפורמה, הפלטפורמה תפעל לאיתור הלוואות מתאימות עבורך וככל שיימצאו כאלה, אתה תידרש להעמיד את ההלוואה ולא תוכל לחזור בך מהצעתך;
(י) כי אתה מודע לכך ומבין, שכטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר ו/או הפלטפורמה חשופים לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העלולות להשפיע על פעילות האתר ו/או הפלטפורמה ולגרום למשתמשים, ללווים ולמלווים לרבות לך, נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש;
(יא) כי אתה מודע לכך ומבין, שהחברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו לך כתוצאה ממעשה או ממחדל של גורם שלישי כלשהו ו/או עקב האמור בסעיף קטן ‎(י) לעיל, ואתה פוטר בזאת את החברה מכל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך;
(יב) כי אתה מודע לכך שקרן ההלוואה שייתכן שתועמד על ידך ללווים בפלטפורמה, אם תועמד, תהא נמוכה מגובה סכום ההשקעה (כהגדרתו בסעיף ‎3.1‎(ב) להלן);
(יג) כי אתה מודע ומבין את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ובהשתתפות בפלטפורמה, ומסיר כל אחריות מהחברה בגין כל נזק שעלול להיגרם לה עקב התממשות סיכון מסיכונים אלה;
(יד) כי אתה מודע לכך ומבין כי: במקרה שההלוואה שהועמדה הינה הלוואה מגובה בבטוחה, אזי הלווה יידרש להעמיד בטוחות לשם הבטחת הסכומים שיועמדו לטובתו על ידך ועל-ידי מלווים נוספים בפלטפורמה במסגרת הסכם הלוואה מסוים וכי בכל מקרה, החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה על ידי לווה פלוני בשום צורה; במקרה שההלוואה שהועמדה אינה מגובה בבטוחות, אזי הלווה לא יידרש להעמיד בטוחות לשם הבטחת הסכומים שיועמדו לטובתו על ידך ועל-ידי מלווים נוספים בפלטפורמה במסגרת הסכם הלוואה מסוים וכי בכל מקרה, החברה אינה ערבה לפירעון מלא או חלקי של ההלוואה על ידי לווה פלוני בשום צורה;
(טו) כי בהלוואה מגובה בבטוחה בלבד, ידוע לך שמדיניות הפלטפורמה היא, בעדיפות ראשונה, יצירת משכנתא על זכויות הלווה בנכס לטובת נאמן הבטוחה ורישומה בפנקס המקרקעין וכי במקרים בהם לא ניתן יהיה לרשום את המשכנתא או במקרים בהם רישום המשכנתא כרוך במאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעת החברה או נאמן הבטוחה, לא תירשם משכנתא והלווה יידרש לספק בטוחות אחרות להנחת דעת החברה ונאמן הבטוחה כתנאי לקבלת ההלוואה, כמפורט בהסכם ההלוואה;
(טז) כי אתה מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת כי תצליח להעמיד הלוואה ללווה/ים במסגרת הפלטפורמה;
(יז) כי אתה מודע לכך שהחברה אינה מתחייבת ואינה מסוגלת להתחייב כי נאמן הבטוחה יצליח לממש את הבטוחות (ככל שישנן) וכי סכום המימוש יוכל לכסות את מלוא החוב של הלווה;
(יח) כי ברור לך שהשימוש באתר וההצטרפות לפלטפורמה נעשים על דעתם ואחריותם של המלווים והלווים בלבד והם יישאו באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך;
(יט) כי החברה רשאית להסכים עם הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה בכל עת על ביצוע שינוי מכל סוג שהוא בתנאי הנאמנות ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בהפרדת כספי ההלוואות מנכסי החברה עצמה או בטיב הבטוחות שהועמדו. למען הזהירות, אתה מאשר מראש ומייפה את כוחם של החברה, הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה לבצע כל שינוי כאמור;
(כ) כי אתה מודע לכך ומבין כי החברה, הנאמן המתפעל ונאמן הבטוחה, והם בלבד, יהיו רשאים להחליט על דרך גביית סכום ההלוואה ועיתוי מימוש הבטוחות ככל שאלו תמומשנה, כולן או חלקן. כל החלטה שתתקבל על ידי החברה במסגרת הליך הגבייה, לרבות פשרה עם הלווה, הפחתה בסכומים להם התחייב הלווה, פנייה לערכאות שיפוטיות ולהוצאה לפועל לצורך גביית החוב או מימוש הבטוחות והעברת החוב לגבייה לצדדים שלישיים, תחייב אותך;
(כא) כי אתה מודע לכך ומבין שלא תהיה לך כל אפשרות לבצע כל פעולה בקשר עם ההלוואה שתעמיד בפלטפורמה, למעט האפשרות להמחות את זכותך לקבלת תקבולי ההלוואה, במידה ותינתן לך האפשרות הזו, בהתאם להוראות סעיף ‎4.2 להלן;
(כב) כי אתה מודע לכך ומבין, שהחברה מאפשרת לך להשתמש באתר ולהצטרף לפלטפורמה כמלווה, ושהלווים בפלטפורמה מסכימים ליטול הלוואה במסגרת הפלטפורמה, בהסתמך על ההצהרות והמצגים שמסרת במסגרת הסכם זה ובמסגרת הסכם ההלוואה.
2.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎2.1 לעיל, ככל שהמלווה הינו תאגיד, התאגיד מתחייב, מצהיר ומאשר בנוסף את ההצהרות להלן:
(כג) כי התאגיד כשיר לזכויות וחובות וכי ההתקשרות בהסכם זה וביצועו אינם עומדים בניגוד או בסתירה למסמכי ההתאגדות של התאגיד, להוראות כל דין, הוראות בית משפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מינהלית כלשהי ו/או להוראות כל הסכם או התחייבות שהתאגיד הוא צד לו;
(כד) למבצע ההתקשרות מטעם התאגיד, במסגרת הסכם זה, מלוא הסמכות וההרשאה הנדרשים לקבל, לבצע ולהשלים את התחייבויות התאגיד על-פי הסכם זה על נספחיו וצרופותיו;
(כה) יש לתאגיד את כל האמצעים והיכולת הנדרשים לצורך התקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.
(כו) כי התאגיד אינו תחת כינוס נכסים ו/או תחת צו לעיכוב הליכים ו/או תחת הסדר נושים ו/או לא מונה לו מפרק זמני או קבוע.
2.3. בנוסף לכל התחייבויות אחרת שלקחת על עצמך בהסכם זה או במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, באישורך את הסכם זה אתה מתחייב כלפי החברה:
(א) כי כל הפרטים אשר מסרת או תמסור במסגרת הליך הרישום (כהגדרתו להלן) או בכל הליך אחר הנדרש במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, נכונים, מלאים, מדויקים ואינם מכילים פרט מטעה או לא מדויק כלשהו (פרטים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהצהרותיך בהסכם זה ובהסכם ההלוואה), וכי תודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסרת לחברה כאמור באמצעות עדכון העמוד האישי שלך באתר ו/או פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר;
(ב) לחתום, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, על כל המסמכים שיהיו דרושים לדעתה, מדי פעם, על מנת לתת תוקף לכל הוראה מהוראות הסכם זה והסכם ההלוואה;
(ג) לעמוד בתנאי ההצטרפות לאתר.
מבלי לגרוע מחשיבותם של סעיפים אחרים להסכם זה או מחשיבות כל התחייבות אחרת אותה לקחת על עצמך במסגרת הפלטפורמה, מובהר כי סעיף ‎2.3 זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תקנה לחברה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותך בפלטפורמה, בנוסף לכל הסעדים האחרים העומדים לה על-פי דין.
2.4. החברה תהא רשאית לבדוק את עמידתך בהצהרותיך והתחייבויותיך לעיל בכל עת במהלך ולאחר רישומו לאתר.

3. הרישום לצורך הצטרפות לפלטפורמה בתור מלווה
3.1. על מנת להצטרף כמלווה לפלטפורמה ולהציע הלוואות ללווים בפלטפורמה, עליך לבצע את הליך הרישום המורכב מהשלבים המפורטים להלן ("הליך הרישום"):
(א) מילוי שאלון מלווה באתר והשלמת תהליך זיהוי, לרבות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, כפי שייקבע על-ידי החברה מעת לעת, לשביעות רצון החברה;
(ב) העברה של הסכום אותו אתה מבקש להעמיד כהלוואות בפלטפורמה ("סכום ההשקעה") לחשבון הפלטפורמה. למען הסר ספק, סכום ההשקעה יישמר בחשבון הפלטפורמה עד למועד בו תיפתח/נה בקשת/ות הלוואה/ות שנמצאו כמתאימות עבורך.
(ג) בחירת מסלול ההלוואות במסגרתו אתה מעוניין להציע הלוואות בהתאם לזמינות ההלוואות באתר במועד העברת סכום ההשקעה. תוכל לשנות בחירה זו לגבי כל סכום השקעה שטרם הועמד כהלוואה מפעם לפעם. פירוט אודות הלוואות זמינות יופיע בתפריט המוצרים המצורף כנספח א' להסכם זה ("תפריט המוצרים").
יובהר כי רק לאחר השלמת הליך הרישום כמפורט בסעיף ‎3.1 זה, אתה תוכל להעמיד הלוואה/ות במסגרת הפלטפורמה.
3.2. מובהר כי על אף השלמת הליך הרישום, החברה תהא רשאית שלא לקבל אותך כמלווה בפלטפורמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה לעניין אי קבלתך כמלווה בפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. החברה תמסור לך הודעה בעניין אי קבלתך לפלטפורמה בכל דרך שתראה לה מתאימה בנסיבות העניין. במקרה כאמור, ככל שהתקבל כסף בחשבון הפלטפורמה, הוא יוחזר לחשבון ממנו הועבר בתוך שבעה (7) ימים ממועד הסירוב של החברה.
3.3. יובהר מועד הזכאות לקבלת ריבית בגין סכום ההשקעה (או חלק ממנו), יחל במועד בו הועמד סכום ההשקעה (או חלק ממנו) כהלוואה בפועל. יובהר כי במידה והחברה העמידה רק חלק מסכום ההשקעה, הזכאות לריבית תהיה רק ביחס לסכום שהועמד בפועל. במידה וחלפו 45 ימים ממועד העמדת סכום ההשקעה, והחברה טרם העמידה כספים אלו כהלוואה בפועל, תינתן לך הזכות למשוך את סכום ההשקעה (שלא הועמד כהלוואה בפועל) ללא כל ריבית בגינו, או לחילופין לבקש מהחברה להשאיר את סכום ההשקעה שלא הועמד כהלוואה בחשבון הפלטפורמה עד להעמדת סכומים אלו כהלוואה בפועל (ויובהר כי מועד הזכאות לריבית הוא רק כאשר סכום ההשקעה הועמד כהלוואה).

4. ההלוואה ותנאיה
4.1. כל ההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה יועמדו בתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה הניתן לצפייה כאן.
4.2. הלווים יבצעו את החזרי ההלוואות לחשבון הפלטפורמה ומשם יועברו לחשבונך תשלומי הריבית החודשיים כפי שנקבעו במועד העברת הכסף לפלטפורמה על-ידך.
יובהר כי ככל שיהיה פער בין תשלומי הלווה בגין ההלוואה לבין תשלומי הריבית והקרן להם אתה זכאי, החברה תהא זכאית לסכומים אלה כעמלה בגין שירותי הפלטפורמה.
בנוסף, פעולות מסוימות עשויות להיות כרוכות בעמלה והמידע על כך יימסר לך במהלך הליך ההרשמה.
4.3. החזרי הקרן שיתקבלו לחשבון הפלטפורמה יצורפו לסכומי מלווים נוספים ויועמדו כהלוואות חדשות בפלטפורמה, כך שאתה תוכל להמשיך וליהנות מהחזרי ריבית.
4.4. יודגש, כי בבסיס כל הנתונים שיוצגו בפנייך במסגרת הפלטפורמה לעניין הריבית שאתה צפוי לקבל, עומדת ההנחה כי הלווים להם העמדת הלוואות יפרעו את ההלוואה כסדרה ולא יפרעו את ההלוואות בפירעון מוקדם (מלא או חלקי).
4.5. ככל שבמסגרת הפלטפורמה יועמדו הלוואות מסוגים שונים ובכלל זה – בלון (פירעון קרן בסוף תקופה), שפיצר (פירעון קרן וריבית בכל תשלום), הלוואות מגובות בבטוחה והלוואות שאינן מגובות בבטוחות והכל כמפורט בתפריט המוצרים, תהא רשאי לבחור להעמיד הלוואות מסוג מסוים בלבד.
4.6. מקום בו הועמדו כספי ההלוואה לצורך הלוואה מגובה בבטוחות, כספי ההלוואה שהעמדת יתחלקו על פני כלל ההלוואות המגובות בבטוחות הפעילות כעת בפלטפורמה (או בתוך סוג הלוואות מסוים ככל שהן מגובות בבטוחות). פירעון ההלוואות שהעמדת, יובטחו באמצעות כלל הבטוחות שניתנו על-ידי הלווים, והכל פרו ראטה, בכל אחד מסוגי ההלוואות. על כן, במצב בו איזה מההלוואות לא תיפרע, הסכום שלא נפרע (ככל שלא מומשה בטוחה, מסיבה כלשהי, או שמימושה הניב סכום נמוך מגובה החוב), ייגרע מכלל כספי המלווים שהועמדו באמצעות הפלטפורמה הלוואות מאותו סוג, באופן יחסי, בהתאם לחלקם בכלל כספי המלווים באתר באותו מועד.
4.7. במצב בו איזה מההלוואות כאמור לא תיפרע, תפעל החברה בשם המלווה לגביית החוב כמפורט בסעיף ‎7 להלן.
4.8. בכל עת תוכל להתעדכן בסטטוס ההלוואות שהעמדת, בסטטוס הליך רישום הבטוחות עבור הסכם הלוואה אליו הצטרפת, הצעות מלווה שהגשת ויתרת סכום ההשקעה בחשבון הפלטפורמה, באמצעות הדף האישי שלך באתר ו/או פנייה לחברה על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
4.9. משיכת ההשקעה תבוצע בהתאם למוצר אותו בחרת בהתאם לתפריט המוצרים.

5. ייפוי כוח והמחאת זכויות
ייפוי כוח
5.1. על-ידי אישור הסכם זה, אתה מייפה את כוחה של החברה, באופן בלתי חוזר, לפעול בשמך ובמקומך ביחס לכל אחת מההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה, בהתאם למפורט להלן ("ייפוי הכוח"):
(א) להורות לנאמן המתפעל להעביר ללווה את הכספים הצבורים על שמו בחשבון הפלטפורמה, מיד עם רישום הבטוחות, ככל שרלוונטי, והתקיימות התנאים הנוספים לקבלת ההלוואה, והכל בהתאם להסכם זה והסכם ההלוואה;
(ב) לפעול בשמך ובמקומך כדי לגבות חוב של לווה אשר לא יפרע את ההלוואה או לא יעמוד בתשלומי פירעון ההלוואה בהתאם להסכם ההלוואה ותנאיה, בכל דרך שהחברה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות גיבוש הסדר חוב עם הלווה, שיחות טלפון עם הלווה, מכתבי התראה ראשוניים, התקשרות עם משרד עורכי דין, פנייה להוצאה לפועל, פנייה לערכאות משפטיות או כל פעולת גבייה אחרת ("פעולות הגבייה");
(ג) ככל שפעולות הגבייה כמפורט לעיל תכשלנה, להורות לנאמן הבטוחה לפעול למימוש הבטוחות;
(ד) למחוק את החוב של הלווה כלפיך (כולו או חלקו), על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת לאחר שמוצו ההליכים המשפטיים המתאימים בנסיבות העניין ואם תקבע כי ההלוואה אינה עוד ברת גבייה.
5.2. למען הסר ספק מובהר, כי ייפוי הכוח הוא בלתי חוזר.
5.3. החברה תהא רשאית להציג את ייפוי הכוח בפני כל מי שתמצא לנכון ותהא רשאית לנקוט בכל הליך ו/או פעולה משפטית כדי לממש את האמור בו.
המחאת זכויות
5.4. באישורך את הסכם זה, אתה ממחה בזאת לחברה את כל זכויותיך ללא יוצא מן הכלל לרבות זכויות מותנות ו/או עתידות לבוא, שיש לך ו/או שיהיו לך על פי הסכמי ההלוואה שייחתמו בינך לבין לווים אחרים במסגרת פעילותך בפלטפורמה וכל זכות אחרת כמשמעותה על פי חוק המחאת חיובים, התשכ״ט-1969 ("הזכויות המומחות"), למעט זכותך לקבל מהלווים את החזרי ההלוואה/ות שהועמדו על ידך בפלטפורמה, וזאת באופן שסוכם בינך לבין החברה במועד העברת סכום ההשקעה לעניין תשלומי הקרן והריבית ("המחאת הזכויות").
5.5. באישורך את הסכם זה אתה מצהיר בפני החברה כי אין כל מניעה משפטית או אחרת להמחאת הזכויות המומחות לחברה או לביצועה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מתחייב כלפי החברה כי:
(א) לא המחת ו/או שיעבדת לצד שלישי כלשהו את הזכויות המומחות בהמחאה ו/או שיעבוד ברי תוקף במועד האישור האלקטרוני של הסכם זה על-ידך ולא התחייבת לתת או ליצור המחאה או שיעבוד כאמור;
(ב) לאחר מועד האישור האלקטרוני של הסכם זה על-ידך לא תמחה לצד שלישי כלשהו בדרך כלשהי את הזכויות המומחות, לא תשעבד אותן ולא תתחייב ליצור המחאות או שיעבודים כאמור לטובת צד שלישי ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
5.6. המחאת הזכויות היא המחאה בלתי חוזרת, אשר אינה תלויה בדבר ולא ניתנת לשינוי או לביטול אלא אם קודם לכן נתקבלה הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.
5.7. מינוי נאמן בטוחה בהלוואה מגובה בבטוחה
מקום בו ההלוואה שהועמדה הינה הלוואה מגובה בבטוחה, לצורך הבטחת זכויותיך לפי הסכם הלוואה כאמור, אתה ממנה את נאמן הבטוחה, אשר יפעל לפי כתב ההוראות המצורף להסכם ההלוואה בכל הנוגע לבטוחות שיירשמו בקשר עם ההלוואות שתעמיד במסגרת הפלטפורמה.

6. תקופת ההתקשרות וסיומה
6.1. הסכם זה יכנס לתוקף במועד אישורו האלקטרוני ו/או ידני על ידי חתימה על-ידך ויעמוד בתוקפו עד אשר יבוטל על-ידך או על-ידי החברה, כמפורט להלן.
6.2. אתה רשאי להודיע לחברה על רצונך לסיים את השתתפותך בפלטפורמה בכל עת במשלוח הודעה בכתב לחברה ("הודעת ביטול מלווה").
6.3. החברה רשאית להודיע לך בהודעה בכתב על הפסקת השתתפותך בפלטפורמה לאלתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מקום בו הסתבר לחברה כי הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או הוראות תנאי השימוש או מכל סיבה שהיא ("הודעת ביטול חברה").
6.4. יודגש, כי מתן הודעת ביטול מלווה או הודעת ביטול חברה לא ישפיעו על: (1) תוקפם של כל הסכמי הלוואה שנכרתו קודם למועד משלוח הודעות הביטול כאמור; (2) תוקפן של כל הצעות העמדת הלוואה שניתנו על-ידך קודם למועד מתן הודעות הביטול; או (3) על כל הסכם הלוואה שייכרת טרם קבלת הודעת ביטול (בין אם אצלך ובין אצל החברה, לפי העניין).
6.5. מבלי לגרוע מהאמור, גם לאחר קבלת הודעת ביטול יעמדו בתוקפן כל ההוראות הנוגעות לזכויותיך ולזכויות החברה בקשר עם ההלוואות הקיימות, לרבות ההוראות בנוגע לזכות החברה לגבות את העמלות המגיעות לה בקשר עם ההלוואות הקיימות, ההוראות הנוגעות לגביית ההלוואות הקיימות, ייפוי הכוח והמחאת הזכויות.

7. גביית חובות
7.1. מקום בו לווה לא יבצע את תשלומי ההלוואה כסדרם, החברה תפעל בשם המלווה לגביית סכומים אלה מהלווה וזאת בהתאם לייפוי הכוח המתואר בסעיף ‎5.1 לעיל. כפי שצוין לעיל, במצב בו מי מההלוואות לא תיפרע, הסכום שלא נפרע יקוזז מכלל כספי המלווים שהועמדו באמצעות הפלטפורמה, באופן יחסי.
7.2. מובהר בזאת כי בהצטרפותך לפלטפורמה אתה מוותר על זכותך לפעול באופן אישי מול הלווה לגביית סכומים שלא שולמו על ידי הלווה, ואתה ממחה לחברה באופן בלתי חוזר את כל זכויות התביעה הנובעות מכל אחד מהסכמי ההלוואה שנכרתו על-ידו במסגרת הפלטפורמה, במטרה שתפעל לגביית החוב מהלווה/ים, בין באופן אישי ובין באמצעות צדדים שלישיים שתתקשר עימם למטרה זו, וזאת מבלי לגרוע מכלליותה של המחאת הזכויות.
7.3. החברה מתחייבת להעביר לך את כל הסכומים אותם תגבה מהלווה/ים בניכוי הוצאות גבייה ועמלות נוספות שנגבו מהלווה/ים, לרבות שכר טרחת עורך הדין עימו תתקשר החברה (במידת הצורך) בשם המלווים לצורך ביצוע פעולות הגבייה, בשיעורים שיימסרו לך.
7.4. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומהמחאת הזכויות, החברה תבצע את פעולות הגבייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמלווה לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין נקיטה או אי נקיטה בהליך גבייה, ויתור על כל או חלק מחוב הלווה למלווה או כל הסדר להחזרת החוב שהחברה תגיע אליו עם הלווה, לרבות במקרה שהחברה תגיע למסקנה כי חוב מסוים אינו בר גבייה.
8. עמלות
בתמורה להפעלתו של הפלטפורמה, החברה תגבה מהלווים עמלות. החברה לא תגבה מהמלווים עמלות, למעט זכותה לפער שבין תשלומי הלווים לבין החזר הקרן והריבית למלווים.

9. אחריות
אחריות החברה לנזק שייגרם לך כתוצאה ממעשה או ממחדל של החברה מוגבלת לסכום הנמוך מבין: (1) סכום ההשקעה הרשום על שמו של המלווה בחשבון הפלטפורמה במועד התגבשות אחריות החברה; או (2) אלף (1,000) שקלים חדשים.

10. הגנת הפרטיות
10.1. כל פעילות של החברה במסגרת הפלטפורמה והשירותים המוצעים על-ידה באמצעות האתר ובקשר עימם תיעשה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות (הניתנת לצפייה כאן), המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
10.2. יודגש כי באף שלב אתה לא תהיה רשאי לקבל מידע כלשהו לגבי הלווים, זהותם, או מצבם הכלכלי ומידע כאמור יישמר בסודיות על ידי החברה, נאמן הבטוחה והנאמן המתפעל.

11. מיסוי
11.1. יובהר כי אתה תהיה אחראי באופן בלעדי ותישא באופן ישיר ובלעדי באחריות תשלום המיסים בקשר עם הצטרפותך לפלטפורמה וההלוואות שתעמיד במסגרתה (לרבות, אך לא רק, תשלומי מס ערך מוסף וכל תשלום אחר לרשות המיסים).
11.2. החברה תנכה מכל תשלום המגיע לך את המס בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי החברה תנכה את המס בשיעור המרבי המוטל עליך, אלא אם תמציא לידיה אישור תקף מרשות המיסים בדבר שיעור המס שיש לנכות מן ההכנסות המגיעות לך כתוצאה מן השימוש באתר וזאת ממועד המצאת האישור האמור ואילך.
11.3. עוד יובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל חבות מס שתחול עליך והאחריות על היוועצות עם יועץ רלוונטי וטיפול בחבות המס שלך אל רשות המיסים הינה על אחריותך הבלעדית בלבד.

12. שונות
12.1. ספרי החשבונות של הנאמן המתפעל יהוו ראייה חלוטה אודות הסכומים שהועברו על ידך לחברה או לחשבון הפלטפורמה, על-ידי הלווה לחברה או על ידי החברה או הנאמן המתפעל אליך בקשר עם הלוואות שהעמדת בפלטפורמה.
12.2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ונספחיו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בהוראות הסכם זה כאמור, החברה תודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום ההסכם המעודכן באתר. על כן, החברה ממליצה למלווים הרשומים באתר לעיין בהוראות הסכם זה לעתים קרובות. יוזכר כי בכל מקרה בו השינויים האמורים אינם מקובלים עליך, עומדת לך הזכות לבטל את ההסכם בכל עת בכפוף להוראות פרק ‎6 לעיל. במקרה של ביטול כאמור, יחולו בעניינך הוראות הסכם זה כפי שהיו במועד בו נכרת הסכם ההלוואה האחרון לו אתה צד או המועד האחרון בו נתת הצעת מלווה, לפי המועד המאוחר ביניהם.
12.3. ויתור של החברה במקרה כלשהו לא יהווה תקדים לכל מקרה אחר שהוא. הימנעות מביצוע פעולה או שיהוי בביצועה לא ייחשבו כוויתור, ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות של מי מהצדדים בקשר לאותה פעולה.
12.4. אם מכל סיבה שהיא, תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסמכת כלשהיא, כי איזו מהוראות הסכם זה היא בלתי סבירה, אך אותה ההוראה הייתה סבירה אילו שונה תנאי מתנאיה, הרי ששינויים אלה יחייבו את החברה ואותך כאילו היו בו מלכתחילה, כך שתוקפו של הסכם זה ישמר.
12.5. באישורך את הסכם זה, אתה מאשר כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשיך ואת כל הבאים מטעמך ובמקומך.
12.6. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב-יפו.
12.7. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה בקשר עם ההסכמים לצד שלישי כלשהו בלא להזדקק להסכמת המלווה, ובלבד שזכויותיך לא תיפגענה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכויותיך והתחייבויותיך הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחר, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.2 לעיל.
12.8. כתובת החברה היא כקבוע במבוא וכתובתך שתעודכן במרשם החברה תהיה בהתאם לפרטים שתמסור במסגרת הליך הרישום לפלטפורמה. באישורך את הסכם זה אתה נותן את הסכמתך לקבל הודעות מהחברה בכתובת הדואר האלקטרוני בו השתמשת לצורך רישומך באתר. החברה תהא רשאית לשלוח הודעות גם בדואר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען שלושה (3) ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר, ואם נמסרה ביד או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני – בעת מסירתה.
12.9. החברה תעמיד לרשותך עמוד אישי באתר ומוקד טלפוני שמספרו: 050-3337787, בין השעות 10:00 ל- 18:00, בימים א' עד ה' שהינם ימי עבודה, ובו תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך אודות פעילותך בפלטפורמה. החברה ממליצה לך לבדוק באופן תדיר מידע זה.

ולראיה אישר המלווה הסכם זה

נספח א'
תפריט מוצרים
תפריט מוצרים- סרטא אלפא

• תקופת ההשקעה: עד 36חודשים;
• תקופת ההלוואה: עד 36 חודשים;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
• אחוזי מימון ביחס לבטוחה: עד 50% משווי הנכס – בנכס הממוקם בין גדרה לחדרה וסביבתם או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון; עד 40% משווי הנכס – יתר אזורי הארץ;
• נאמן הבטוחה: משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד העמדת ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך קרן ההלוואה לטובת קרן שירות חוב (להלן: "הקרן"). הקרן תשמש לתשלום לפלטפורמה ו/או למשקיע במקרה של עיכוב בתשלום על ידי הלווה. בנוסף לסכומים שיופקדו לקרן על ידי הלווה, הפלטפורמה תעמיד עד 25% מרווחיה השנתיים בניכוי מס לכלל ההלוואות על פי חלקן היחסי בתיק ההלוואות הכולל, על מנת שהקרן לא תפחת מ-5% מיתרת סך ההלוואות הבלתי מסולקות; בתום תקופת ההלוואה כספי הקרן יועברו אל חשבון סרטא.
• סדר תשלומים: בנוסף לכל האמור במסמך זה, בעת העמדת ההלוואה ללווה ישולמו לסרטא על ידי הלווה סך של 2% לכל שנה מסך ההלוואה שנטל עבור דמי ניהול. מבלי לגרוע מדמי הניהול וביחס לכל הלוואה בנפרד, גם יתרת ההפרש שבין הריבית המשולמת על ידי הלווה לבין התשואה לה זכאים המשקיעים במוצר סרטא אלפא בגין ההלוואה שהועמדה, ורק לאחר פירעון התשלומים לה זכאים המשקיעים תשולם לסרטא בנוסף.
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• הצמדה: קרן ההלוואה שקלית בריבית קבועה ללא הצמדה;
• תחנות יציאה: ללא תחנות יציאה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על ידי החברה;
ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
99,999 200,000 5.8%
200,001 400,000 6.0%
400,001 500,000 6.2%
500,001 10,000,000 8%

תפריט מוצרים- סרטא מקס

הלוואה עד 60% מימון משווי השוק של הנכס

• תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה. קיבלה החברה הודעה כאמור, בקשתך תוגדר כ"כבקשה חדשה" במערכת תוך שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה, ותצורף לרשימת הלוואות הפתוחות הממתינות למימון לפי סדר הזמנים שאלה נפתחו והמשיכה כאמור תבוצע במנגנון של מימון הלוואה בפלטפורמה. החזר סכום ההשקעה (הקרן) בהתאם להודעה כאמור יהיו בתקופה שבין שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה ותקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד קבלת בקשה כאמור. מובהר כי עם משיכת מלוא הכספים, זכויותיך בהלוואות יומחו למלווים החדשים במערכת ולא תהיה זכאי עוד לקבלת תשלומי ריבית. למען הסר ספק, יוסבר כי אתה לא תהיה רשאי להמחות את זכותך לקבל את החזרי ההלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה;
• תקופת ההלוואה: עד 240 חודשים;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה;
• נאמן הבטוחה: משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בשווי של 2% מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה (קרן ו/או ריבית). בתום תקופת ההלוואה של אותו הלווה, כל סכום שלא הועבר מקרן שירות החוב לצורך תשלום סכומים שבפיגור כאמור, יועבר אל חשבונה של סרטא;
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
• הצמדה: ללא הצמדה;
• ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
99,999 200,000 6.0%
200,001 400,000 6.2%
400,001 500,000 6.5%
500,001 10,000,000 יסוכם באופן פרטני

תפריט מוצרים- סרטא AB
הלוואה עד 55% מימון משווי השוק של הנכס
• תקופת ההשקעה: החל משלושים ושישה (36) חודשים. לאחר שמלוא סכום ההשקעה שהעברת לפלטפורמה יועמד כהלוואה, ובתום עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד זה, תוכל לבקש למשוך את סכום ההשקעה, כולו או חלקו, וזאת בהודעה בכתב לחברה. היה ולא ביקשת למשוך את סכום ההשקעה כאמור, סכום ההשקעה מתחדש אוטומטית לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים נוספים, וכן הלאה. קיבלה החברה הודעה כאמור, בקשתך תוגדר כ"כבקשה חדשה" במערכת תוך שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה, ותצורף לרשימת הלוואות הפתוחות הממתינות למימון לפי סדר הזמנים שאלה נפתחו והמשיכה כאמור תבוצע במנגנון של מימון הלוואה בפלטפורמה. החזר סכום ההשקעה (הקרן) בהתאם להודעה כאמור יהיו בתקופה שבין שישה (6) חודשים ממועד קבלת הבקשה על ידי החברה ותקופה של שנים עשר (12) חודשים ממועד קבלת בקשה כאמור. מובהר כי עם משיכת מלוא הכספים, זכויותיך בהלוואות יומחו למלווים החדשים במערכת ולא תהיה זכאי עוד לקבלת תשלומי ריבית. למען הסר ספק, יוסבר כי אתה לא תהיה רשאי להמחות את זכותך לקבל את החזרי ההלוואה למי שאינו מלווה בפלטפורמה;
• תקופת ההלוואה: עד 180 חודשים;
• אחוז מימון: בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה ראשונה בלבד, סכום כל הלוואה שתינתן בתיק הלוואות זה לא יעלה על 55% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק). בהלוואות בהן תירשם משכנתא מדרגה שניה, סכום כל הלוואה שתינתן, בנוסף להלוואה הקיימת על הנכס המשועבד, לא יעלה על 40% משווי נכס הבטוחה (על פי דוח שמאות עדכני, היינו שווי שוק ) ובתנאי וסכום ההלוואה הניתנת ללווה יהיה שווה או גבוה מהיתרה הנוכחית לסילוק של ההלוואה המשעבדת בדרגה הראשונה;
• הביטחון למשקיע: משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה ו/או התחייבות לרישום משכנתא מדרגה ראשונה ו/או שניה (במקום בו לא ניתן לרשום משכנתא) בטאבו או במינהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת לפי העניין, אותה ייצור הלווה על נכס המקרקעין אשר בגינו ניתנה ההלוואה שגובתה במשכנתא לטובת נאמן הבטוחה ואשר נועד להבטחת החזר ההלוואה. הנכסים המשועבדים יהיו בין גדרה לחדרה או בירושלים וסביבתה, או בחיפה (למעט בעיר התחתית) או בקריות (למעט קריית ים) או בזיכרון יעקב או באשדוד או באשקלון;
• נאמן הבטוחה : משרד עורכי דין ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות';
• קרן שירות חוב: הלווה יפקיד במועד החתימה על הסכם ההלוואה סכום בגובה של 2% לפחות מסך ההלוואה, אשר ישמש לפירעון ההלוואה במקרה של עיכוב בתשלום ההלוואה על ידי הלווה. בתום תקופת ההלוואה של אותו הלווה, כל סכום שלא הועבר מקרן שירות החוב לצורך תשלום סכומים שבפיגור כאמור, יועבר אל חשבונה של סרטא;
• החזר חודשי למשקיע: ריבית בלבד. קרן בתום תקופת ההשקעה;
• שווי השוק של הנכס: על פי השמאות שתבוצע על ידי שמאי המאושר על די החברה;
• הצמדה: ללא הצמדה;

• ריבית קבועה ולא צמודה בשיעורים הבאים:
טווח השקעה ריבית לכל שלב
מינימום מקסימום
250,001 400,000 6.5%
400,001 500,000 7.0%
500,001 10,000,000 7.5%

דילוג לתוכן