הסכם תנאי הצטרפות לווה

משתמש יקר,

אנו מודים לך על שבחרת בפלטפורמה החברתית CERTA            כדרך המועדפת עליך ליטול הלוואה. אנו נעשה כל שביכולתנו על-מנת לתווך בינך לבין מלווים פוטנציאלים ונלווה אותך משלב בקשת ההלוואה והסרת החסמים לקבלתה, דרך קבלת הכסף בחשבונך ועד לפירעון ההלוואה.

הסכם זה כולל את תנאי ההצטרפות שלך כלווה בפלטפורמה. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי השימוש שלך באתר ולהסכם ההלוואה שייכרת בינך לבין מלווים שהצטרפו לפלטפורמה. כל המסכמים הללו ביחד יהוו את התנאים להם אתה מחויב שעה שאתה פועל בפלטפורמה ונוטל באמצעותה הלוואות. הסכם זה פונה לנשים ולגברים כאחד; השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד.

כמו כן, האזור האישי שבו יימסרו פרטי הפרופיל שלך ופרטי ההלוואה כרגע נמצא בבנייה ויהיה זמין בקרוב. לכל שאלה וקבלת פרטיך ופרטים לעניין ההלוואה שלך הינך מוזמן לפנות במייל [email protected] או לנייד 050-3337787 

שימת לבך כי מסמך זה כולל פרטים מהותיים מאוד בנוגע לפעילותך בפלטפורמה ונטילת הלוואות באמצעותה, לכן אתה מתבקש לקרוא את כולו בעיון רב. בכל מקרה של אי-בהירות בקשר עם האמור במסמך זה, אתה מוזמן לפנות אלינו בכל עת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

 1. מבוא ופרשנות
  • למונחים בהסכם זה נתונה המשמעות שניתנה להם במסמך תנאי השימוש הניתן לצפייה כאן, אלא אם צוין ו/או הוגדר אחרת, במפורש, בהסכם זה.
  • כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות ההסכם.
  • תנאי השימוש מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואישורך האלקטרוני את הסכם זה משמעותו שנתת את הסכמתך לתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת, יגברו הוראות הסכם זה.
  • הסכם זה ייכנס לתוקף רק כאשר אתה, המשתמש, תעמוד בתנאים המפורטים לעניין זה בסעיף ‎5 ו-‎3.8 להלן.

 

 1. הצהרות הלווה
  • באישורך האלקטרוני את הסכם זה, אתה מתחייב, מצהיר ומאשר בזאת כלפי החברה כדלקמן:
 • כי אתה מודע ומבין שהחברה מפעילה ומעמידה את האתר ואת הפלטפורמה לשימושם של לווים ומלווים והיא אינה צד, במפורש או במשתמע, לאף הסכם ההלוואה;
 • כי אתה מודע ומבין שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך וכי קראת, הבנת והסכמת להם;
 • כי אתה מבין את אופן הפעולה של הפלטפורמה כפי שהוצג לך בתנאי השימוש הניתנים לצפייה כאן;
 • כי מלאו לך לכל הפחות 21 שנים, אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי כל דין) ואתה תושב ישראל בעל מקום מגורי קבע בישראל;
 • כי אתה לוקח על עצמך את כל ההתחייבויות וכל התנאים המפורטים במסמכים הרלוונטיים ללווה המצויים באתר, לרבות תנאי השימוש, הסכם הצטרפות לווה זה והסכם ההלוואה;
 • כי אתה בעל חשבון בנק פעיל בישראל;
 • אם ההלוואה אותה אתה מבקש ליטול הינה הלוואה מגובה בבטוחה – כי בבעלותך נכס מקרקעין אותן תידרש לשעבד לטובת המלווים כתנאי לקבלת הלוואה;
 • כי אין מניעה חוקית או מניעה אחרת כדי למנוע ממך לפעול כלווה ולקבל באמצעות הפלטפורמה הלוואה ממלווים שונים;
 • כי אתה מודע ומבין, שפתיחת בקשה להלוואה היא פעולה בלתי חוזרת, אשר מסתיימת בחתימה על הסכם ההלוואה ויצירת הבטוחות לטובת המלווים שיעמידו לך את ההלוואה;
 • כי אתה מודע ומבין, שהחברה אינה מתחייבת, כי תועמד לך הלוואה במסגרת הפלטפורמה והעמדת ההלוואה כרוכה וכפופה, בין היתר, להשלמת התנאים הרלוונטיים כמבואר בתנאי השימוש, וכן לתנאים הרלוונטיים הקבועים בהסכם זה, לרבות, השלמת רישום הבטוחות, וכן לתנאים הרלוונטיים הקבועים בהסכם הצטרפות מלווה, להסכם ההלוואה (ככל שייכרת) ותנאים נוספים שייקבעו על-ידי החברה מעת לעת, ככל שייקבעו;
 • כי אתה מודע לכך ומבין, כי הסכם ההלוואה שייכרת בינך לבין המלווים יהיה בהתאם לתנאים שיאושרו לך על-ידי החברה לאחר הליך הבדיקה והחיתום שיבוצע לך, ככל שתקבל תנאים אלו;
 • כי אתה מודע לכך ומבין, שכטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר ו/או הפלטפורמה חשופים לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העלולות להשפיע על פעילות האתר ו/או הפלטפורמה ולגרום למשתמשים, למלווים וללווים לרבות לך, נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש;
 • כי אתה מודע לכך ומבין, שהחברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו לך כתוצאה ממעשה או ממחדל של גורם שלישי כלשהו ו/או עקב האמור בסעיף ‎(יב) לעיל;
 • כי ברור לך שהשימוש באתר וההצטרפות לפלטפורמה נעשים על דעתם ואחריותם של המלווים והלווים בלבד והם יישאו באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך;
 • כי החברה רשאית להסכים עם הנאמן ונאמן הבטוחה בכל עת על ביצוע שינוי מכל סוג שהוא בתנאי הנאמנות ובלבד, שלא יהיה בכך כדי לפגוע בהפרדת כספי ההלוואות מנכסי החברה עצמה או בטיב הביטחונות שהועמדו. למען הזהירות, אתה מאשר מראש ומייפה את כוחם של החברה והנאמן לבצע כל שינוי כאמור;
 • כי כל הפרטים אשר מסרת במסגרת הליך הרישום למבקש הלוואה (כהגדרתו להלן) ולצורך בדיקת התאמה (כהגדרתה להלן) או בכל הליך אחר אשר נדרש בפלטפורמה, נכונים, מלאים ומדויקים, ואינם מכילים פרט מטעה או לא מדויק כלשהו והם חלק מהמצגים וההצהרות שבהסכם ההלוואה;
 • כי אתה מודע לכך ומבין, שהמלווים בפלטפורמה מסכימים להעמיד לך הלוואה במסגרת הפלטפורמה בהסתמך על ההצהרות והמצגים שמסרת במסגרת הסכם זה ובמסגרת הסכם ההלוואה;
 • כי השימוש באתר מתבצע אך ורק לצרכיך האישיים וצרכי בני משפחתך הגרים עימך ואינו נעשה עבור או בשם גורם אחר;
 • כי אינך נוטל הלוואה במסגרת הפלטפורמה לצורך שימוש עסקי, אלא לשימוש אישי בלבד. החברה מבקשת להדגיש כי ככל שעל אף האמור בהצהרה זו, ההלוואה תשמש אותך לצורך שימוש עסקי, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו לא תחולנה על התקשרותך עם החברה על-פי הסכם זה, ובאישורך את הסכם זה אתה מצהיר ומאשר בזאת כי אתה מודע לכך ומבין זאת;

לעניין זה המונח "בן משפחה" יכלול בן זוג וכן אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלו.

 • בנוסף לכל התחייבות אחרת שלקחת על עצמך בהסכם זה או במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, באישורך את הסכם זה אתה מתחייב כלפי החברה:
 • כי כל הפרטים אשר מסרת או תמסור במסגרת הליך הרישום למבקש הלוואה או בכל הליך אחר הנדרש במסגרת השתתפותך בפלטפורמה, נכונים, מלאים, מדויקים ואינם מכילים פרט מטעה או לא מדויק כלשהו. פרטים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהצהרותיך בהסכם זה ובהסכם ההלוואה וכי תודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסרת לחברה כאמור באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון;
 • ככל שתידרש לעשות כן, להסדיר את הוראת הקבע לחשבון הבנק שאת פרטיו מסרת בהליך הרישום למבקש הלוואה ("חשבון הבנק");
 • לחתום, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, על כל המסמכים שיהיו דרושים לדעתה, מדי פעם, על מנת לתת תוקף לכל הוראה מהוראות הסכם זה והסכם ההלוואה;
 • לעמוד בתנאי ההצטרפות לאתר.

מבלי לגרוע מחשיבותם של סעיפים אחרים להסכם זה או מחשיבות כל התחייבות אחרת אותה לקחת ושתיקח על עצמך במסגרת הפלטפורמה, מובהר כי סעיף 2.2 הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תקנה לחברה את הזכות להפסיק לאלתר את השתתפותך בפלטפורמה, בנוסף לכל הסעדים האחרים העומדים לה על-פי דין. עוד מובהר כי החברה רשאית לבדוק את עמידתך בהצהרותיך והתחייבויותיך לעיל בכל עת במהלך ולאחר רישומך באתר.

 

 1. הרישום לצורך השתתפות בפלטפורמה בתור לווה
  • על מנת לעשות שימוש בשירותים שמציע הפלטפורמה ועל מנת שתוכל לפעול כלווה בפלטפורמה ולבקש לקבל הלוואות ממלווים רשומים באתר, עליך למלא את שאלון הלווה באתר ולמסור לחברה מסמכים שיידרשו על ידה בעת רישומך כלווה וכפי שיתבקש על-ידי החברה מעת לעת ("הליך רישום למבקש הלוואה").
  • במסגרת הליך הרישום למבקש הלוואה, תידרש למסור לחברה, בין היתר, את הפרטים המפורטים להלן באופן מלא ומדויק:
   • סכום ההלוואה המבוקש;
   • פרטים אודות חשבון הבנק בו תופקד קרן ההלוואה וממנו ישולמו החזרי ההלוואה;
   • אם ההלוואה אותה אתה מבקש ליטול הינה הלוואה מגובה בבטוחה – אישורים בקשר עם נכס המקרקעין אשר את זכויותיך בו בכוונתך להציע כבטוחה להבטחת פירעון ההלוואה, לרבות אישור בדבר המצב הרישומי של הנכס מלשכת רישום מקרקעין (טאבו), חברה משכנת, או רשם המשכונות וכל מרשם אחר שמתקיים על-פי כל דין;
   • אם ההלוואה אותה אתה מבקש ליטול הינה הלוואת סולו – אישורים שנתבקשת להמציא על ידי החברה.
  • יודגש כי בכל שלב במסגרת הליך הרישום למבקש הלוואה או לאחריו, החברה תהא רשאית לדרוש ממך כל מסמך ו/או מידע נוסף שיידרש על-ידה כתנאי להמשך פעילותך באתר או בפלטפורמה.
  • לאחר שתשלים את הליך הרישום למבקש הלוואה, החברה תבצע הליך של אימות הנתונים אותם מסרת בהליך הרישום בהתאם למדיניות החברה ולנהלים שיקבעו על-ידה לעניין זה מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ("בדיקת ההתאמה").
  • לאחר השלמת הליך הרישום למבקש הלוואה ובדיקת ההתאמה, החברה תמסור לך הודעה בדבר התאמתך או בדבר אי-התאמתך לשמש כלווה בפלטפורמה, בכל דרך שתראה לחברה מתאימה בנסיבות העניין.
  • יודגש, החברה אינה חייבת לאשר את בקשתך. לחברה שיקול הדעת הבלעדי שלא לאשר את ההתאמה שלך או של כל משתמש פלוני המבקש להיות לווה בפלטפורמה, בין היתר, אך לא רק, אם היא סבורה, כי נכס המקרקעין שהצעת כבטוחה אינו מספק או כי הסיכון הכרוך בהלוואה ובהתאם הריבית אותה החברה מבקשת לקבוע להלוואה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993, או כל חוק רלוונטי אחר. החלטת החברה לעניין אי קבלתך או כל משתמש פלוני אחר כלווה בפלטפורמה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ואתה מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בעניין זה.
  • בנוסף, ככל שהחברה תמצא אותך כמתאים לשמש כלווה בפלטפורמה, היא תקבע את התנאים העקרוניים לקבלת הלוואה (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש) עבורך ותעביר אותם לאישורך. יובהר כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי והמלא לקבוע את סכום הלוואה שיועמד בפועל.
  • רק לאחר שתקבל מהחברה הודעה בדבר השלמת הליך הרישום למבקש הלוואה והשלמת בדיקת ההתאמה בהצלחה, אתה תוכל לבקש לקבל הלוואות במסגרת הפלטפורמה.
  • יובהר כי תעמוד לך הזכות להודיע לחברה על ביטול רישומך לאתר בהתאם לסעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, בתוך ארבע עשר (14) יום ממועד אישור הצטרפותך כלווה בפלטפורמה, אך לא יאוחר משני (2) ימי עסקים קודם למועד שנקבע לתום תקופת הליך איתור המלווים שנפתח לטובתך.

 

 1. פעילותך כלווה בפלטפורמה
  • כאמור, לאחר שתקבל מהחברה הודעה בדבר השלמת הליך רישום מבקש ההלוואה והשלמת בדיקת ההתאמה בהצלחה, אתה תהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לקבל הלוואה ממלווים בפלטפורמה, בהתאם לנוסח הניתן לצפייה כאן ("בקשת ההלוואה"). בבקשת ההלוואה תידרש לפרט את סכום ההלוואה המבוקש ואת ומסלול ההלוואה המבוקש ובלבד שכל אלה אינם חורגים מהתנאים העקרוניים לקבלת הלוואה (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש).
  • ברגע שתשלח לחברה את בקשת ההלוואה:
 • תנאי ההלוואה יצורפו להסכם ההלוואה ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו;
 • החברה תזמין את המלווים לתת הצעת מלווה להלוואה.

 

 • למען הסר ספק, משעה שנפתחה בקשת ההלוואה, אתה לא תוכל לחזור בך מבקשת ההלוואה. מובהר, כי בכל מקרה של ביטול בקשת הלוואה על-ידך בנסיבות שאינן בהתאם לחוק הגנת הצרכן, כאמור בסעיף ‎9 לעיל, ייגבו דמי ניהול וארגון בשיעור שיימסר לך במועד הגשת בקשת הלוואה.
 • לאחר כריתת הסכם ההלוואה, אתה תזומן למשרדי החברה או מי מטעמה לצורך חתימה פיזית (דהיינו, שאינה מקוונת או אלקטרונית) על הסכם ההלוואה ועל המסמכים היוצרים את הבטוחות (ככל שההלוואה הינה הלוואה מגובה בטוחות).
 • לאחר החתימה על המסמכים היוצרים את הבטוחות (ככל שההלוואה הינה הלוואה מגובה בטוחות), החברה או נאמן הבטוחה או מי מטעמם יפעלו על מנת לרשום את הבטוחות במרשמים הרלוונטיים המתנהלים על-פי דין ובכלל זה רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית ורישום המשכון אצל רשם המשכונות.
 • ככל שההלוואה הינה הלוואה מגובה בטוחות – עם השלמת רישום הבטוחות, תישלח הודעה לך ולמלווים והחברה תורה לנאמן להעביר את קרן ההלוואה מחשבון הפלטפורמה לחשבון הבנק, בניכוי דמי טיפול בהתאם לאמור בבקשת ההלוואה.
 • ככל שההלוואה הינה הלוואת סולו – לאחר בחינה פנימית שתעשה החברה בדבר השלמת מלוא המסמכים הדרושים, תישלח הודעה לך ולמלווים והחברה תורה לנאמן להעביר את קרן ההלוואה מחשבון הפלטפורמה לחשבון הבנק, בניכוי דמי טיפול בהתאם לאמור בבקשת ההלוואה.
 1. שימת לבך כי מקום בו-(א) רישום הבטוחות לא יושלם בתוך שבעה (7) ימים ממועד כריתת הסכם ההלוואה; או (ב) יתברר לחברה כי רישום הבטוחות הוא בלתי אפשרי או כרוך בהשקעת מאמצים בלתי סבירים על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (לרבות הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית); או (ג) החברה תסבור כי אינך זכאי לקבלת הלוואה (במקרה של הלוואת סולו), אזי הסכם ההלוואה יבוטל מבלי שסכום כלשהו יעבור מחשבון הפלטפורמה אל חשבון הלווה ויחולו הוראות הסכם ההלוואה בעניין זה.
  • החזרי ההלוואות אל חשבון הפלטפורמה, יבוצעו על-ידך בהוראת קבע מחשבון הבנק או באמצעות חיוב כרטיס האשראי שלך או באמצעות דרך אחרת שתוסכם בינך לבין החברה לשביעות רצונה.

 

 1. ההלוואה ותנאיה
  • ההלוואה תועמד לטובתך בתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה (לרבות תנאי ההלוואה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, כמפורט בסעיף ‎2 לעיל).
  • באישורך האלקטרוני את הסכם זה אתה מצהיר ומאשר כי:
 • ידוע לך שבהתאם לתנאי השימוש, בגין כל הלוואה שתועמד לך על-ידי מלווים בפלטפורמה, אתה תידרש לשלם לחברה עמלות בהתאם למידע שיימסר לך במועד הגשת בקשה להלוואה. בהתאם לכך, ברור לך כי סכום ההלוואה המבוקש על-ידך בכל בקשת הלוואה שתוגש על-ידך יהא סכום ההלוואה שפורט על-ידך בבקשת ההלוואה בתוספת העמלות הרלוונטיות המפורטות בבקשת ההלוואה;
 • הלווה מצהיר, כי ידוע לו שלאחר כריתת הסכמי ההלוואה, החברה תהא רשאית לאפשר למי מהמלווים להמחות את זכויותיו מכוח הסכם ההלוואה, באופן ובתנאים אשר ייקבעו על-ידה לשם כך ומבלי שתהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך;
 • ברור ומובן לך שבמהלך תקופת בקשת ההלוואה ובמהלך תקופת ההלוואה, אתה ו/או מי מבני משפחתך הגרים עמך, תהיו רשאים להגיש בקשת הלוואה נוספת רק אם הבטוחות יכולות להבטיח את פירעונן של הלוואות נוספות, והכל לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בכך כדי למנוע ממך ליטול הלוואה נוספת, ובלבד שתיצור בטוחות נוספות על נכס מקרקעין נוסף שיכול לשמש כבטוחה מספקת להלוואה הנוספת ואין בכך כדי למנוע ממך להגיש בקשה ליטול הלוואת סולו בהתאם למדיניות החברה.

 

 

 1. ייפוי כוח
  • על ידי אישור הסכם זה, אתה מייפה את כוחה של החברה, באופן בלתי חוזר, לפעול באמצעות הנאמן, בשמך ובמקומך ביחס לכל אחת מההלוואות שתקבל במסגרת הפלטפורמה, בהתאם למפורט להלן:
 • לזכות את חשבון הבנק, בסכום קרן ההלוואה שיתקבל מהמלווים, בניכוי דמי הטיפול;
 • לחייב את חשבון הבנק או את כרטיס האשראי שלך (לפי שיקול דעת החברה) בגובה תשלומי החזרי ההלוואה ולנכות מהם את הסכומים המגיעים לחברה וכל ניכוי נוסף החייב על-פי דין ולהעביר את היתרה למלווים, בהתאם להסכמת המלווה ותנאי הצטרפות המלווה
  • למען הסר ספק מובהר, כי ייפוי הכוח הינו בלתי הדיר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לכל פעולה של החברה בהתאם לייפוי כוח בלתי הדיר זה. החברה תהא רשאית להציג את ייפוי הכוח בפני כל מי שתמצא לנכון, ותהא רשאית לנקוט בכל הליך או פעולה משפטית כדי לממש את האמור בו.
  • מובהר כי לצורך ביצוע התחייבויותיך על-פי הסכם ההלוואה, ייתכן שתידרש לחתום על ייפויי כוח נוספים, לרבות לצורך השלמת רישום הבטוחות.

 

 1. תקופת ההתקשרות וסיומה
  • הסכם זה יכנס לתוקף במועד אישורו האלקטרוני על-ידי הלווה ויעמוד בתוקפו עד לפירעון מלא של ההלוואה או ההלוואות או עד לביטולו על-ידי החברה, על פי המוקדם מבניהם, והכל בהתאם להוראות סעיף ‎2 להלן.
  • החברה רשאית להודיע לך בכל שלב על הפסקת פעילותך בפלטפורמה לאלתר, מקום בו הסתבר לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או תנאי השימוש או מכל סיבה שהיא אחרת, בהודעה בכתב ("הודעת ביטול").
  • מובהר בזאת, כי ביטול ההסכם על-ידי החברה על-פי הוראות סעיף ‎2 לעיל לא ישפיע על תוקפם של הסכמי ההלוואה שנכרתו, אם נכרתו, קודם למועד משלוח הודעת הביטול. יובהר, כי הודעת הביטול תביא לסיומה לאלתר של בקשת הלוואה שטרם התגבשה ואושרה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, גם לאחר קבלת הודעת ביטול יעמדו בתוקפן כל ההוראות הנוגעות לזכויות והתחייבויות הלווה והחברה בקשר עם ההלוואות הקיימות, לרבות, ההוראות בנוגע לזכות החברה לגבות את העמלות המגיעות לה בקשר עם ההלוואות הקיימות, ההוראות הנוגעות לגביית ההלוואות הקיימות, וייפוי הכוח.

 

 1. עמלות

בתמורה להפעלתה של הפלטפורמה, החברה תגבה מהלווה עמלות כפי שיפורטו במועד הגשת בקשת ההלוואה.

 

 1. הגנת הפרטיות
  • כל פעילות של החברה במסגרת הפלטפורמה והשירותים המוצעים על-ידה באמצעות האתר ובקשר עימם תיעשה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כאמור בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה כאן ("מדיניות פרטיות"), המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  • אתה תהיה רשאי בכל עת לעיין במידע אודותיך שהחברה מחזיקה בו, בעצמך או באמצעות בא כוחך, בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות. ככל שתמצא כי פרט מידע כלשהו אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תהיה רשאי לפנות לחברה בדרישה לתקן את המידע או למחוק אותו, באופן המפורט במדיניות הפרטיות. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיך על-פי הסכם זה לעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים שמסרת לה.
  • יודגש כי בשום שלב אתה לא תהיה זכאי לקבל כל מידע, מכל סוג שהוא, לגבי המלווים, ובכלל זה, זהותם או מצבם הכלכלי; מידע כאמור יישמר בסודיות על ידי החברה והנאמן.

 

 1. מיסוי

ככל שפעילות הלווים בפלטפורמה תהיה חייבת במס, אתה תישא באופן ישיר ובלעדי בכל חיוב מס כזה.

 

 1. שונות
  • ספרי החשבונות של הנאמן יהוו ראייה חלוטה אודות הסכומים שהועברו על ידי המלווים לחשבון הפלטפורמה, על-ידך לחברה או על ידי החברה או הנאמן לך ולמלווים בקשר עם ההלוואה.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ונספחיו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בהוראות הסכם זה כאמור, החברה תודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום ההסכם המעודכן באתר. על כן, החברה ממליצה למלווים הרשומים באתר לעיין בהוראות הסכם זה לעתים קרובות. בכל מקרה בו השינויים האמורים אינם מקובלים עליך, עומדת לך הזכות לבטל את ההסכם בכל עת, בכפוף להוראות סעיף 9 לעיל. במקרה של ביטול כאמור, יחולו בעניינך הוראות הסכם זה כפי שהיו במועד בו נכרת הסכם ההלוואה האחרון לו אתה צד או המועד בו נפתח עבורך מכרז שטרם נסגר, לפי המועד המאוחר ביניהם.
  • ויתור של החברה במקרה כלשהו לא יהווה תקדים לכל מקרה אחר שהוא. הימנעות מביצוע פעולה או שיהוי בביצועה לא ייחשבו כוויתור, ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות של מי מהצדדים בקשר לאותה פעולה.
  • אם מכל סיבה שהיא, תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסמכת כלשהיא, כי איזו מהוראות הסכם זה היא בלתי סבירה, אך אותה ההוראה הייתה סבירה אילו שונה תנאי מתנאיה, הרי ששינויים אלה יחייבו את החברה ואותך כאילו היו בו מלכתחילה, כך שתוקפו של הסכם זה ישמר.
  • באישורך את הסכם זה, אתה מאשר כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשיך ואת כל הבאים מטעמך ובמקומך.
  • על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב-יפו.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה בקשר עם ההסכמים לצד שלישי כלשהו בלא להזדקק להסכמת המלווה, ובלבד שזכויותיך לא תיפגענה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכויותיך והתחייבויותיך הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחר.
  • כתובת החברה היא כקבוע במבוא וכתובתך שתעודכן במרשם החברה תהיה בהתאם לפרטים שתמסור במסגרת הליך הרישום למבקש הלוואה. באישורך את הסכם זה אתה נותן את הסכמתך לקבל הודעות מהחברה בכתובת הדואר האלקטרוני בה השתמשת לצורך רישומך באתר. החברה תהא רשאית לשלוח הודעות גם בדואר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען שלושה (3) ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר, ואם נמסרה ביד או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני – בעת מסירתה.
  • החברה תעמיד לרשותך עמוד אישי באתר ומוקד טלפוני שמספרו: 050-3337787 , בין השעות 10:00 ל- 18:00, בימים א' עד ה' שהינם ימי עבודה, ובו תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך אודות פעילותך בפלטפורמה. החברה ממליצה לך לבדוק באופן תדיר מידע זה.

 

 

 

ולראיה אישר הלווה הסכם זה

דילוג לתוכן